โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลโครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมโดยใช้เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษาและเงินรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษา โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ
โดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการทำงานใน 1 ปี ตลอดจนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ติดตามผลการทำงานขององค์กรนักศึกษาในการประชุมใหญ่ องค์กรนักศึกษา ประจำปี 2558-2559
บัดนี้โครงการสัมมนาผู้นำเพื่อพัฒนากิจกรรมองค์กรนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2558 (สรุปครึ่งปีหลัง)
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ โดยประธานเปิดโครงการ คือ อาจารย์สุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน230 คน ประกอบด้วยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ชมรมนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมดังกล่าว นายกิตติพงศ์ พูนทิพย์ รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ไปในโครงการต่าง ๆ ตลอดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา
สำหรับการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 3/2558 (สรุปครึ่งปีหลัง) ครั้งนี้ ผู้นำนักศึกษาแต่ละองค์กรได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่องค์กรของตนทำงาน ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โครงการมากน้อยเพียงใด การประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559 (แถลงนโยบายวาระพิเศษ)
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 230 คน ประกอบด้วย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ชมรมนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมากเนีื่องจากสมาชิก องค์การนักศึการ สโมสรนักศึกษาให้ความร่วมมือ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดำเนินงานในวาระ 5 เดือนพิเศษประจำปี 2559 เป็นอย่างดี โดยวาระการประชุมครั้งนี้ ได้สัมมนาหัวข้อเรื่องแจ้งเพื่อทราบโดยประธานสภานักศึกษาถึงระเบียบการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร การแถลงนโยบายแผนการดำเนินงานโดยผู้นำนักศึกษาแต่ละองค์กรการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรม ผู้นำองค์กรนักนักศึกษาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณของทุกองค์กรในการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบและได้แถลงนโยบายวาระพิเศษ 5 เดือนเป็นแนวทางในการทำงานในวาระพิเศษ
2 2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ผู้นำองค์กรนักนักศึกษาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนนักศึกษาเป็นสื่อกลางในการทำงาน ประสานงานจัดกิจกรรมในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 3. เพื่อพัฒนากิจกรรมองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการทำงาน ผู้นำองค์กรนักนักศึกษาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ได้สรุปการทำงานประจำปี2558 พร้อมคำชี้แจงในกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมสงสัยหรือซักถามและแถลงนโยบายวาระพิเศษ 5 เดือนพร้อมทั้งได้ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของแต่ละองค์กรมาปรับใช้ในโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ได้วางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ได้ติดตาม การทำงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการทำงานใน 1 ปีเเละการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมของแต่ละองค์กร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 70.83 88.54
2. ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมต่อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 75 93.75
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 98.26 100
4. ระดับความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนากิจกรรมองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการทำงาน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.15 100
5. ระดับความรู้การพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.14 100
รวม      96.46
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 96.46
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/01/2559  - 31/08/2559 06/02/2559  - 07/02/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ