โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารงานสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 21/07/2558 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 23/07/2558 เวลา 13:00
สถานที่จัด บ้านไร่เชิญบำเพ็ญ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 28ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 28ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 28ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 28ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 28ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 28ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 28ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 28ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 28ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 28ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 28ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 28ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 28ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรกลางของนักศึกษา เป็นองค์กรกลางซึ่งพิทักษ์สิทธิ์อันพึงได้รับของนกศึกษาไว้ซึ้งสิทธิ์ของการเป็นนักศึกษา ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
จากการมีเป้าหมายเดียวกันของสภานักศึกษาของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 วิทยาเขต เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร จึงเป็นเหตุให้มีการจัดโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ บูรณาการ การบริหารงานสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอันสูงสุดที่วางไว้ร่วมกัน นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกัน ทางด้านปัจจัยต่างๆ ซึ่งความแตกต่างนี้ส่งผลให้ สภานักศึกษาแต่ละวิทยาเขตนั้นมีองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือปัญหาที่พบในการทำงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ผลกระทบในการทำงานของแต่ละวิทยาเขต
ดังนั้นทางสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเล็งเห็นคุณประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเทคนิคต่างๆร่วมกัน ของสภานักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) อันจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นั้น ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพิทักษ์สิทธิ์แก่เพื่อนนักศึกษาต่อไป และยังเป็นประโยชน์อันสูงสุดคือ จะสามารถเป็นบุคคลทีทมีคุณภาพออกรับใช้ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   105000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 105000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล