โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารงานสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (สภานักศึกษา 3 วิทยาเขต)ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ เเละเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทักษะกระบวนการวางแผนงานของเเต่ละวิทยาเขต จริงและถูกนำออกมาเเลกเปลี่ยนกันในการสัมนาครั้งนี้ และนำมาปรับร่วมกันหาที่มาของปัญหานั้นๆ เเล้วร่วมกันกำหนดทิศทางในการแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และยังเกิดการกิดการเเลกเปลี่ยน การระดมความคิดเริ่ม
จากการสรุปวาระการทำงานที่ผ่านมาถึงกิจกรรมที่เคยได้ทำมา ในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์แก่นักศึกษา ว่าของเเต่ละวิทยาเขตมีรูปแบบเป็นอย่างไร เเละได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เเละ ปัญหาเเละอุปสรรค เพื่อที่แต่ละวิทยาเขตสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อกิจกรรมในการพิทักษ์สิทธิ์ดพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและสังคม มีการทรอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำให้เเก่ผุ้ร่วมโครงการเเละกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แก่สภานักศึกษา ทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน และสามัคคีกัน การส่งเสริมการประกันคุณภาพนั้นถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจกรรม เพราะถือเป็นตัวชี้วัดในการทำโครงการในการสัมนาครั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพให้เเก่สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาในโครงการ เพื่อที่จะให้สมาชิกสภานักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ได้นำเอาไปปรับใช้เเละเรียนรู้ควบคู่กันไปในการทำกิจกรรม เเละสามารถนำมาใช้ควบคู่ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมได้อย่างมีีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
การสัมนาครั้งนี้เป้าหมายสุงสุดของทุกคนที่วางไว้ที่ควรได้หลังจากเสร็จโครงการคือการมีความรู้มีทักษะและกระบวนการต่างๆที่จะสามารถนำเอาเเละไปประยุกต์ใช้กับสภาพพื้นที่เเละสภาพปัญหาของเเต่ละวิทยาเขต ้พื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์แก่เพื่อนนักศึกาาถึงผลประโยชน์และการบริการต่างๆ ในระบบมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ๑. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการทำงานของสภานักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการทำงานของสภานักศึกษาแต่ละวิทยาเขต ให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารงานสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต ทำให้ทราบถึงการบริหารงานของแต่ละวิทยาเขตว่ามีการบริหารงานที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่การบริหารงานก็จะขึ้นอยู่กับนักศึกษาด้วยว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด แบบวิทยาเขตชุมพรที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆมีน้อยจึงมีการบริหารงานที่จัดทำโครงการหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยและเพื่อจัดทำโครงการต่างๆสำหรับวิทยาเขตแพร่ก็มีการวางแผนอีกหนึ่งแบบคือในส่วนของวิทยาเขตแพร่การบริหารงานจะมีการทำงานร่วมกับองค์การนักศึกษาคือจะปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อที่จะได้ร่วมกันดูแลและพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละวิทยาเขตก็จะมีเทคนิคการบริหารงานที่ต่างกัน และในการบริหารนั้นควรจะการวางแบบแผนที่ก่อนการลงมือปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและหากมีข้อผิดพลาดขณะในการบริหารงานควรมีแผนรองรับไว้ด้วยและเมื่อเสร็จงานทุกครั้งควรมีการสรุปงานทุกครั้งเพื่อดูข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนำกลับไปปรับปรุงในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป และอีกเรื่องคือการทำงานร่วมกับลูกทีมจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ไปในส่วนต่างๆเพื่อให้แต่ละฝ่ายมีบทบาทในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นด้วยและต้องมีการแจงว่าแต่ละฝ่ายนั้นจะมีบทบาทในการทำหน้าที่อย่างไร
2 ๒. เพื่อให้เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรม ของสภานักศึกษาและก่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและสังคม จากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารงานสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต ทำให้มีการระดมความคิดเพื่อที่จะมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นได้รับสิทธิต่างๆอย่างเต็มที่ โดยจะพบเจอปัญหาต่างมากมายในแต่ละวิทยาเขตและมีข้อเสนอแนะิีมากมายที่เสนอเข้ามาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น วิทยาเขตชุมพรก็จะพบปัญหาคือจำนวนนักศึกษามีน้อยงบประมาณก็มีน้อยจึงมีการพัฒนาเป็นไปได้ยากลำบากไม่มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนและมีโครงการที่ลงไปตรวจสอบปัญหารต่างๆพร้อมที่รับฟังในปัญหาจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและนำไปปัญหาเหล่านั้นมามาพิจารณาและแก้ไขต่อไป
3 ๓.เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 วิทยาเขต (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) จากที่ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารงานสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต ทำให้สมาชิกสภานักศึกษาแต่ละวิทยาเขตได้รู้จักกันและมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นมีกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้ทำร่วมกันได้อยู่ด้วยกันและแก้ไขปัญหาต่างๆในกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกัน ทำให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันในเหล่าสมาชิกสภานักศึกษาทั้ง ๓ วิทยาเขต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการทำงานของสภานักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการทำงานของสภานักศึกษาแต่ละวิทยาเขต ให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรม ของสภานักศึกษาและก่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและสังคม - สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 วิทยาเขต (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 4.2 100
2. ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 105000 103000 98.10
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 75 93.75
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 70 87.50
รวม      95.87
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 95.87
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/06/2558  - 30/07/2558 21/07/2558  - 23/07/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ