ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401101309   นางสาวจันจิรา   โชคบัณฑิต : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5501101333   นางสาวนิศาชล   เตจ๊ะขอด : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 22ชั่วโมง
5506104387   นางสาวศรุดา   กันสุวรรณ : การเงิน 22ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 22ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
5605101382   นางสาววชิรินทรา   แก้วต้วน : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 22ชั่วโมง
5606103047   นางสาวเบญจมาภรณ์   คงเอี่ยม : บัญชี 22ชั่วโมง
5606103067   นางสาวเมขลา   คงคำ : บัญชี 22ชั่วโมง
5606103076   นางสาวลลิตา   สีดารักษ์ : บัญชี 22ชั่วโมง
5606103108   นางสาวอภิญญา   ศรเจียงคำ : บัญชี 22ชั่วโมง
5606103114   นางสาวอรวรรณ   มะโนแจ่ม : บัญชี 22ชั่วโมง
5606104362   นายพงศ์ภัค   ฉัตรนุเคราะห์ : การเงิน 22ชั่วโมง
5606105303   นางสาวกนกวรรณ   คุณา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 22ชั่วโมง
5608105302   นายชินสึเกะ   อุจิดะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 22ชั่วโมง
5608112313   นางสาวสุธิดา   มีสวาท : เศรษฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5701101307   นางสาวกุลธิดา   นาเมืองรักษ์ : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5701101311   นางสาวจิราภรณ์   สีวิใจ : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5701101350   นางสาวเยาวเรศ   มาเละ : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5701101355   นางสาววริษฐา   เครือฮวบ : พืชไร่ 22ชั่วโมง
5701125304   นางสาวจรรยวรรธน์   เมืองมาหล้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 22ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 22ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 22ชั่วโมง
5701125328   นางสาวพิลาสลักษณ์   ยาวิราช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 22ชั่วโมง
5701125333   นางสาวกวิสรา   สีสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 22ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 22ชั่วโมง
5704106328   นางสาวภัควรินทร์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ชั่วโมง
5705101357   นางสาวปพิชญา   ภิระตา : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5705101387   นางสาวศศิวิมล   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5705101391   นางสาวศิรินาถ   วุฒิชาญ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5705101394   นางสาวศิริรัตน์   สิทธิศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5705101408   นางสาวสุภาพร   วงค์ษายะ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 22ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 22ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 22ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 22ชั่วโมง
5706103006   นางสาวขวัญฤทัย   ชุมภู : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103043   นางสาวนภัส   ไพรพนาศักดิ์ : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103051   นางสาวนิรินตรา   อ่อนหวาน : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103066   นางสาวปวีณา   ส่วยกลม : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103072   นางสาวปิยะภรณ์   ช่างวาดเขียน : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103076   นางสาวพรพิมล   พรมน้ำอ่าง : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103083   นางสาวพิมพ์ประภา   กันทะทอง : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103085   นางสาวเพชรา   กรองมาดี : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103307   นางสาวกฤษณา   ขัติวงศ์ : บัญชี 22ชั่วโมง
5706103345   นางสาวณิชารีย์   ศิวานนท์ : บัญชี 22ชั่วโมง
5707103003   นางสาววรรณกานต์   ฉัตรธงชัย : การจัดการ 22ชั่วโมง
5707103329   นางสาววิมลสิริ   สงค์สิริจินดา : การจัดการ 22ชั่วโมง
5707103333   นางสาวสุดารัตน์   หมุนแทน : การจัดการ 22ชั่วโมง
5707103335   นางสาวสุพรรษา   คงกลิ่น : การจัดการ 22ชั่วโมง
5707108305   นางสาวจินดารัตน์   บุญชู : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5707108313   นายธวัชชัย   เฉลิมเกียรติ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5707108314   นายธีระวัฒน์   จันทร์ส่ง : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708107314   นางสาวจุฑารัตน์   ฉิมพลี : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708107315   นางสาวกมลชนก   หน่อคำเตียม : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708107354   นางสาวเพ็ญนภา   แสนหลวง : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708107357   นางสาวฟาริดา   เวชเฟื่อง : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708107386   นายสุภชัย   ชูแก้ว : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708107392   นางสาวโสภาพรรณ   คำเชียง : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708107396   นางสาวอมิตา   พูลศิลป์ : รัฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5708109306   นางสาวกานต์รวี   กาลเพชร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 22ชั่วโมง
5708109321   นางสาวมณีพรรณ   ทองจร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 22ชั่วโมง
5709101364   นางสาวพิมพ์นิภา   วารนิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
5709101365   นางสาวภัทราภรณ์   เกตุมรรค : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
5709101405   นายสุริยา   อุดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
5709101408   นายอธิพงศ์   แจ้งสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
5709101418   นายอัษฎาวุธ   มาละยะมาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 22ชั่วโมง
5710101018   นายปรัชญา   พรมสาร : การประมง 22ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5712101368   นางสาวรุจิรัตน์   เพชรฤทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5712101371   นางสาววนิดา   อินต๊ะแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5712101372   นางสาววรรวิภา   คงคำเปา : เศรษฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5712101373   นางสาววรัญญา   ยอนิมา : เศรษฐศาสตร์ 22ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 22ชั่วโมง
5714101411   นายอัครวัฒน์   ราตรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 22ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 22ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 22ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 22ชั่วโมง
5714102315   นางสาวญาณิศา   ดอนชัย : ภาษาอังกฤษ 22ชั่วโมง
5722103001   นายกิติพงษ์   กวินเดช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 22ชั่วโมง