โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ศาสนาคริสต์)

วันที่เริ่มต้น 14/08/2558 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2558 เวลา 18:00
สถานที่จัด ค่ายพัฒนาเยาวชนสวนเอเดน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501102504   นายอาคม   แก้วกอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 38ชั่วโมง
5603103317   นางสาวถวิลพร   สง่าสุขพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 38ชั่วโมง
5605104363   นางสาวพิมพิไล   น้ำใจบริสุทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 38ชั่วโมง
5605204318   นางสาวดาวสว่าง   วิญญูรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 38ชั่วโมง
5614101351   นางสาวภัทรวรรณ   สัมมาวรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 38ชั่วโมง
5614102318   นางสาวนฤดี   เสรีดวงใจ : ภาษาอังกฤษ 38ชั่วโมง
5614102370   นางสาวอัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 38ชั่วโมง
5701102318   นางสาวจันทนี   โรจน์รัศมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 38ชั่วโมง
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 38ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 38ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 38ชั่วโมง
5705104305   นางสาวเกศรินทร์   ศรีมาลี : การบริหารท้องถิ่น 38ชั่วโมง
5705104408   นางสาวอรพรรณ   เชเหมอะ : การบริหารท้องถิ่น 38ชั่วโมง
5706103019   นางสาวจิรัชยา   ไพรวัลย์คีรี : บัญชี 38ชั่วโมง
5706103122   นางสาวศิรินยา   ชูธนทรัพย์ : บัญชี 38ชั่วโมง
5706103148   นางสาวอาริษา   รำไพวนาลี : บัญชี 38ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 38ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 38ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 38ชั่วโมง
5709101031   นางสาวนิดา   แซ่หลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 38ชั่วโมง
5714101414   นางสาวอินทิรา   หินกำปัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 38ชั่วโมง
5722102014   นางสาววนิดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 38ชั่วโมง
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้นิยามคำว่า " ศาสนา" ดังนี้ ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อ ของมนุษย์อันมีหลักคือแสดงกำเนิด และความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาป อันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ ซึ่งการนับถือศาสนา มีความสำคัญคือ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสังคม รวมไปถึงความสำคัญของการนับถือศาสนาต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ดังนี้
ศาสนามีความสัมพันธ์กับสังคม คือ ศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคม ช่วยกล่อมเกลาพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพราะศาสนามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย (1) ทำให้คนปกครองตนเองได้ในทุกสถาน เพราะมีหลักธรรมช่วยพัฒนาจิตใจให้รู้จักควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ปราศจากการประทุษร้ายเบียดเบียนกัน (2) เป็นภูมิปัญญาระดับสูงทางความคิดและมโนธรรมอันลึกซึ้งที่นำชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือ สันติสุข (3) เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาใด ๆ มากระทบใจ ศาสนาเป็นที่พึ่งพาใจให้มนุษย์ได้ (4) ศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคม ได้แก่ คติธรรม เนติธรรม สหธรรมและวัตถุธรรม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นคุณภาพจิตใจที่ดีงามของมนุษย์ ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมที่มีวิวัฒนาการ ไม่ใช่สังคมป่าเถื่อน เพราะหลักสำคัญที่สุดที่ศาสนาช่วยทำให้สังคมสงบร่มเย็นคือ ศาสนาทุกศาสนามุ่งเน้น การทำความดี ถ้าทุกคนเป็นคนดี สังคมโดยรวมก็จะสงบเรียบร้อย ประชาชนมีสันติสุข

สังคมไทยในปัจจุบัน ได้แปรเปลี่ยนเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถสื่อสารถึงกันได้ง่ายดายและรวดเร็ว อันเป็นผลจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งที่ตามมากับกระแสโลกาภิวัตน์ ก็คือการบริโภคนิยม และวัตถุนิยม คนส่วนใหญ่เริ่มตัดสินคนจากวัตถุ การแต่งกาย ชื่นชมคนที่มีฐานะ มีบ้านหลังใหญ่ๆ มากกว่า และตกเป็นทาสเทคโนโลยี เกิดเป็นกระแสวัตถุนิยมที่นำไปสู่ประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เช่น ในอดีต เรามองคนและให้ความเคารพคนที่คุณงามความดี ความรู้ ดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา เป็นต้น

ดังนั้น ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศาสนา โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้เรียนรู้แก่นและวิถีปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาคริสต์ เพื่อการพัฒนาตนเอง จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2558 โดยจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชมรมคริสเตียนแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนแนวปฏิบัติของศาสนาคริสต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   182 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   36400 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 36400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล