ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501102464   นายสมบัติชัย   จิดากรรัตนกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 32ชั่วโมง
5501102466   นายสมพงศ์   หละปี : พืชสวน (ไม้ผล) 32ชั่วโมง
5603103326   นางสาวพรพิสุทธิ์   พญาวงษ์ษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5614102353   นางสาวศิญาภรณ์   ศรศิริ : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5614102361   นางสาวเสาวณีย์   ทวิชาติธารา : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5615123305   นายกรกฏ   มหาวัน : พลังงานทดแทน 32ชั่วโมง
5615123420   นายอภิสิทธิ์   จันทน์เกษร : พลังงานทดแทน 32ชั่วโมง
5701101001   นายกายสิทธิ์   มงคลวาท : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5701101043   นายสินชัย   ขุนแม่รวมสุขใจ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5701124337   นายสรัณกร   สมจิตรแก้ว : เกษตรเคมี 32ชั่วโมง
5701222007   นายเกษมสุข   สุริยะชัยพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5703103308   นางสาวเกวลิน   เอื้อแท้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5703103345   นางสาวสุทธิดา   เกิดพนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5706102022   นางสาวปาริชาติ   แซ่หว่าง : การตลาด 32ชั่วโมง
5706103013   นายจักรพันธ์   ชัยยา : บัญชี 32ชั่วโมง
5709101069   นางสาวสุพิน   อมรใฝ่วดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5710101004   นายคเณศร์   ไชยชนะ : การประมง 32ชั่วโมง
5712101313   นางสาวชไมพร   คำวงค์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5712101330   นางสาวทิวาพร   คำมา : เศรษฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5718102314   นายตรีพล   ท่าแร่ : การสื่อสารดิจิทัล 32ชั่วโมง
5722101016   นายสุรศักดิ์   รักษาอนันต์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 32ชั่วโมง
5801101019   นายประวิทย์   ตะวันค้ำฟ้า : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5801101024   นายพงศกร   ลาสม : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5801101027   นางสาวมาลินี   แซ่ล่าง : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5801101032   นางสาววรรษมล   แสงวงศ์ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5801101037   นายวีรชิต   เนาะดู : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5801101353   นายวีรภัทร   อย่างคุณธรรม : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5801102427   นางสาวรัชฎา   จันทวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 32ชั่วโมง
5801102429   นางสาวรัชนี   ชื่นสุพรชัย : พืชสวน (พืชผัก) 32ชั่วโมง
5801102482   นางสาวหทัยรัตน์   หยกมณีพิพัฒน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 32ชั่วโมง
5801102495   นายอาราห์ชาติ   สันติชัยชาญ : พืชสวน (พืชผัก) 32ชั่วโมง
5801113331   นางสาวรัตนา   จรัสชายชาญศรี : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5801122012   นางสาวชาลิณี   อารมณ์พุทธคุณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5801122038   นายสุทธิพงษ์   ตระกูลเสาวภาพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5801125324   นางสาวดารณี   เลิศฤดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5801125374   นางสาวอรุณลักษณ์   จะหละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5801222057   นายสุกฤษฎิ์   เฮปู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5801222063   นายแสงเพชร   ชัยพิบูลวงษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5803101337   นางสาวภัทรพร   ชื่นอรุณชัย : วิศวกรรมเกษตร 32ชั่วโมง
5803103305   นางสาวจันทนา   นันตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5803103325   นางสาวอคิราห์   ทรัพย์สิริตระกูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5803103338   นางสาววรัญญา   ฤทธิ์เดชวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5803103342   นางสาวสุดารัตน์   ดูแสง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5804102332   นางสาวปราณี   แซ่เฒ่า : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102346   นางสาววายุพร   สิทธิยศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804103329   นางสาวปิยะธิดา   มลิวัลย์ : เคมี 32ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 32ชั่วโมง
5804106353   นายสิทธิชัย   แซ่ระย้า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 32ชั่วโมง
5804108311   นายณัฐวัตร   เกิดปราง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 32ชั่วโมง
5805101307   นางสาวกิตติยา   เทือกต๊ะ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101356   นางสาวภัทราพร   ถนอมชาติ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101375   นางสาววรินดา   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101379   นางสาววิภาภรณ์   นัตกานต์ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805104349   นางสาวนัทธ์ชนัน   ปุ๋ยฟู : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5805104363   นางสาวพรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5805104364   นางสาวพรรษชล   พรรณงาม : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5805104395   นางสาวศิริรัตน์   ชำนิสารพันการ : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5805104401   นายเศรษฐพร   อยู่เย็น : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5805104411   นายอธิป   มาลีรัตนชัย : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5806101010   นายคชพล   ชีวขจรชมสุข : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101019   นางสาวชาลิสา   จองจู๋ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101030   นางสาวธนาภรณ์   อ่อนแก้ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101032   นางสาวธิดา   พรทิวามงคลชัย : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101039   นางสาวนิศารัตน์   วงศ์จอมพร : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101058   นายราเชน   มณีรัตนไชยวงค์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101072   นายสะซอที   - : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101092   นางสาวอาณัญญา   มาวีระ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101094   นางสาวอำนวยพร   พินิจพรพรรณ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101098   นางสาวรัชนก   สกลทรัพย์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101468   นางสาววราภรณ์   พิมพ์วรรณธนา : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806102012   นางสาวณัฐนันท์   อร่ามลักษณ์ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806103060   นางสาวประภารัตน์   เฌอมือ : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103070   นางสาวพัชรี   พรเมธีกุล : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103081   นางสาวมะลิ   มงคลวุฒิกร : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103088   นางสาวลลิตา   ภูวรงค์ฤทธิ์ : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103119   นางสาวสุนิสา   อมรนุวัฒน์ : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103135   นางสาวอารีย์   จะกุย : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103309   นางสาวกัญจนพร   วิสิทธิ์ศาสตร์ : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103348   นางสาวชุดาภา   จิตรอักษร : บัญชี 32ชั่วโมง
5806104342   นางสาวจุฬารัตน์   อุทัง : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104423   นางสาวปาริชาติ   สุขคำ : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104538   นางสาวอลดาร์   อุดอ้าย : การเงิน 32ชั่วโมง
5806105005   นางสาวชัญญ์พัชร์   ภัทท์ภูริโกศล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105038   นางสาววรัญญา   เสถียรชัยภักดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105043   นางสาวศศินา   - : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105044   นายสมชัย   รุ่งพรไพโรจน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105058   นางสาวศุทธหทัย   ชัยเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5809101024   นางสาวดารุณี   เด่นโชคชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101059   นางสาววิไล   เนตรทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101069   ว่าที่ร้อยตรีหญิงฬุจภัณฑ์   ไทยวิบูลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101309   นางสาวกาญจนา   อิ่นทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101315   นางสาวจิราพัชร   เฉลยคราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101324   นางสาวชลธิชา   พันหมื่นกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101358   นางสาวพรนภา   นาคเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101366   นางสาวพีรกานต์   เขตวัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101369   นายไพบูลย์   งามเลิศมนตรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101380   นางสาววราภรณ์   ธนะแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101387   นางสาวศุภานัน   จันทร์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5809101399   นางสาวอภิญญา   อินถานะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5810101396   นายวัฒน์ธีรพงษ์   ศรีเพิ่มภูมิ : การประมง 32ชั่วโมง
5812102361   นายมีสิทธิ์   โชคเจริญชัยสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 32ชั่วโมง
5812106352   นางสาวปรินดา   มณีศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 32ชั่วโมง
5812106377   นายศิริราช   สิทธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 32ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5814102332   นางสาวณิชารีย์   แสงสนิทโชค : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5815123401   นายสมรักษ์   อาจอ : พลังงานทดแทน 32ชั่วโมง
5818102319   นายณัฐสิทธิ์   คีรีสัตยกุล : การสื่อสารดิจิทัล 32ชั่วโมง
5818102360   นายวิศิษฐ์   อโณทัยกุล : การสื่อสารดิจิทัล 32ชั่วโมง
5822101017   นายสมชัย   หวู่แมกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 32ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 32ชั่วโมง
5822101420   นางสาวสุมณฑิรา   อุตระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 32ชั่วโมง