โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2558 (ชมรมคริสเตียนแม่โจ้)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักคำสอนพระคัมภีร์ทางศาสนา เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้การพัฒนาตนเองตามหลักของศาสนา ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้ทำกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้เรียนรู้หลักคำสอนตามศาสนา อันเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 0.00
3. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 36400 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2558  - 31/08/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ