โครงการประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest)

วันที่เริ่มต้น 01/04/2558 เวลา 17:30 วันที่สิ้นสุด 01/04/2558 เวลา 20:30
สถานที่จัด ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก ศูนย์ภาษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ อีกภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจการค้า ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของ นักศึกษา ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรม Singing Contest ในวันที่ 1 เม.ย. 2558 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารเทพศาสตร์สถิต (กองกิจการนักศึกษาเดิม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   259 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล