สถานที่ : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับลงทะเบียน : 18/3/2558 - 1/4/2558


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 3 / 300
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 วรรณวิศา มะโนใจ
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
2 ลภอนันต์ อินชิดจุ้ย
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
3 พัชรี ภักดีราช
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)