ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5404102347   นางสาวศิริลักษณ์   เขียวคำปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5414102341   นางสาวธนาภรณ์   จอมสัก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5414102342   นางสาวอินทราณี   ใหม่กันทะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5506102374   นายวชิรพงษ์   จันหนองฮี : การตลาด 3ชั่วโมง
5509101322   นางสาวจิณห์วรา   ปึ้งผลาหาญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5509101444   นางสาววีณัฐ   พึ่งสุริยวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5509101467   นางสาวสุธารี   หมื่นราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5514102301   นางสาวกชกร   ทองจินดา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102302   นางสาวกนกวรรณ   ประจำเมือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102303   นางสาวกันยารัตน์   บุญยวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102304   นายกิจพัฒน์   ลิมวนาทิพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102305   นางสาวเกสรา   แก้วใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102307   นางสาวจุฑามาศ   ยูวะเวส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102308   นางสาวชฎาพร   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102309   นางสาวณัฐพร   มีรส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102310   นางสาวณิชารีย์   งามจิตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102311   นายตรีทเศศ   ชื่นแสง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102312   นางสาวนพรัตน์   ศรีมาวิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102313   นางสาวนัทธมน   อัครเจษฎากร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102314   นางสาวนันท์นภัส   สวัสดิ์หว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102316   นางสาวนันทภัต   โชตวีระวัฒนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102317   นางสาวนามิ   ฮาตาเตะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102320   นางสาวปาริฉัตร   วิลาศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102322   นางสาวปุณยาพร   วงค์โห้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102323   นายพงษ์สิทธิ์   พวงสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5514102324   นางสาวณัทนิญญา   ทีฆาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102325   นางสาวเพ็ญนภา   อ่อนจา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102326   นางสาวภัทราภรณ์   ทอศิริชูชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102329   นางสาวเมธาวี   สะนี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102331   นางสาวรุ่งฤดี   จันเทพา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102333   นางสาววิภาดา   แสนอุบล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102334   นางสาวศิรดา   ยาสุกแสง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102336   นางสาวอริสา   เกตุนุ้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102337   นางสาวอักษิพร   ชาวคำเขต : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102338   นายอัฎราวุฒิ   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102339   นางสาวอมลณัฐ   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102340   นางสาวปวีณอร   วงศ์ศรีไสย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5514102341   นางสาวพรปวีณ   วงค์ศรีไสย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5522101430   นางสาววัชราภรณ์   ญาติจันทึก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5601102305   นายกฤตนันท์   คำภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102393   นางสาวประภัสรา   ฐานวิเศษ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102495   นางสาวรุ่งนภา   เจนพนัสสัก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601125340   นายอนิวัฒน์   ยาสุกแสง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5606102340   นายณัฐพล   อยู่ศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5612101386   นายสรรปกรณ์   แก้วระหัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5614101313   นางสาวจันทร์จิรา   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101332   นางสาวธาราภรณ์   ฤกษ์ดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101341   นายปภัทร์พนธ์   เปรมศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614102301   นางสาวกชนิภา   รุ่งปาวรีย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102302   นางสาวกัลยา   พันลำภักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102303   นางสาวกิ่งฟ้า   เดชเกิด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102306   นางสาวฉัตรฑริกา   รัตโนปการ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102307   นางสาวชญานี   อุดมสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102309   นางสาวชลธิชา   สอนกิ่ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102310   นางสาวญาณิศา   พลเจียง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102312   นางสาวฐานิตา   เลิศลำยอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102314   นางสาวดารารัตน์   แสงอาทิตย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102315   นายดำ   ม้องเพอ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102316   นางสาวโทโมมิ   ฮิโรเซะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102317   นางสาวธนาภรณ์   สุขเสมอ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102318   นางสาวนฤดี   เสรีดวงใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102319   นางสาวนิชกานต์   มูลศิริ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102321   นางสาวนิศารัตน์   มงคลเรืองอำนาจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102323   นางสาวเนตรนภา   บุญประกอบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102324   นางสาวเบญจพร   สุมะโน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102325   นางสาวเบญจาวรรณ   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102326   นางสาวปรีญาภรณ์   ตนตรง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102327   นางสาวพนิดา   ปองไป : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102328   นางสาวพรพิมล   แจ้งสว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102329   นางสาวพัชรภรณ์   มณีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102333   นางสาวพิชญา   จรรยาพิมลกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102334   นางสาวณิรินทร์รดา   วิศิษฐ์ผล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102335   นายพีระพล   กมลลาภวรกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102336   นางสาวภรณ์ชนก   คำตัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102340   นางสาวมัณฑนา   ภู่เกาะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102341   นางสาวมัลลิกา   เขื่อนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102344   นางสาวรุ่งทิวา   ซามูเอลซัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102345   นางสาวรุ่งฤดี   บุญสอน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102346   นางสาววรวีร์   มีเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102347   นายวรากร   สุระยศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102349   นางสาววันวิสาข์   สนินัด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102350   นางสาววัลลยา   เหมือนมาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102352   นายศรัณย์   ประกอบชาติ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102353   นางสาวศิญาภรณ์   ศรศิริ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102355   นางสาวณปภา   จีระศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102356   นายศุภณัฐ   ขันตี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102358   นางสาวสิริกุล   มั่นเมือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102359   นางสาวสุกัญญา   พรรณจริต : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102360   นางสาวสุวลี   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102361   นางสาวเสาวณีย์   ทวิชาติธารา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102362   นางสาวเสาวลักษณ์   นุ่มน้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102363   นางสาวแสงประกาย   กันยานะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102365   นายอรรคพล   ไชยนิเวศน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102366   นางสาวอรวรรณ   สร้อยไข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102367   นายอัครพล   เอื้อศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102370   นางสาวอัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102372   นางสาวอัญธิราทิพย์   แก้วทิศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102373   นายอุกฤษฏ์   ต้นเถา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102374   นางสาวนันทวรรณ   ใจธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102375   นางสาวปภาวรินทร์   จินา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5622103009   นายจิรายุส   บุญโญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5701101304   นายกานต์   แซ่หยาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101305   นายกิตติพจน์   แย้มจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101322   นายต่อลาภ   โตทองสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101326   นายธนบูลย์   ประกอบบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101333   นายบุญเลี้ยง   สีแนม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101340   นางสาวพลาวพิลาส   ร่วมความคิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101344   นายภานุเดช   ดลชม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101358   นายวิชาญ   วงศ์อ่อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101375   นายสุรชัช   ยี่รงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701102329   นายเฉลิมชัย   กลิ่นสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102378   นายบัณฑิต   นารถสุรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5701102495   นายอัครพล   กฤตฤกษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5701124329   นางสาวรมย์ระวี   เทียนแป้น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5703101331   นายปิยะพงค์   พงษ์มอน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5703102338   นางสาวพิชชานันท์   เลิศฤทธิ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102340   นางสาวพิสินี   เสือสืบพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703102345   นางสาวรัชนีกร   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5703103301   นางสาวกชพร   กลางชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103302   นางสาวกนกวรรณ   ใจเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103303   นางสาวกนกวรรณ   สระทองหน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103304   นายกรดล   จายคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103306   นางสาวกาญจนาภรณ์   อุปธรรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103307   นางสาวเกวลิน   ภู่นพคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103317   นางสาวฌนันญา   รารามนัส : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103319   นางสาวฑิตฐิตา   โตบึงกอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103320   นายณัฐธิชา   ยากอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103322   นางสาวดาราวดี   ใหม่แก้วสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103323   นางสาวธิดารัตน์   กลิ๊โพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103329   นายประเทือง   เบเซ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103330   นางสาวปัทมาภรณ์   อินมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103331   นางสาวปิยวรรณ   กิติทรัพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103333   นางสาวพรพิมล   ทานันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103336   นางสาวภัฐญามณธ์   เมฆยะพิสิทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103340   นายรัฐพงษ์   กำเนิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103345   นางสาวสุทธิดา   เกิดพนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5703103349   นางสาวหฤทัย   ปิ่นสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103353   นางสาวอริสา   เสริฐภูเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5703103355   นายเอกลักษณ์   ยอดวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5704101411   นางสาวอิสรา   ขัดคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5704101412   นายเอกลักษณ์   มูลมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5704106314   นายธนบูรณ์   สมสวย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5704106337   นายศราวุฒิ   แสนคำดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102496   นางสาวชมพูนุท   ฮวบหิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5712101313   นางสาวชไมพร   คำวงค์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5712106370   นางสาวรวมดาว   พาณิชย์หิรัญกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5714101306   นางสาวกานต์ธีรา   ใจนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101308   นางสาวกาลธร   มาสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101313   นางสาวจตุพร   อภัยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101319   นางสาวฉัตรฑริกา   กันจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101322   นางสาวชวันรัตน์   เมืองระรื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101326   นางสาวปาณิสรา   พรมเผือก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101329   นางสาวณัฏฐา   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101332   นางสาวณิชกานต์   ก๋าบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101339   นางสาวธิดารัตน์   ฉ่ำฟ้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101340   นางสาวธิราวาดี   เปียงดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101345   นางสาวนภาพร   กันธาทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101348   นางสาวนาลิศา   บุญทวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101356   นางสาวพรพรรษา   เหมือนทองแท้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101361   นางสาวพุฒิกรอง   ศิวกรพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101363   นางสาวภัทราวดี   เเจ้งอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101367   นางสาวมัลลิกา   กับปุละวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101369   นางสาวเมธาวี   พรมดวงศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101380   นางสาววนิดา   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101387   นางสาวศศิภา   จีระวัฒนาวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714102301   นางสาวกชกร   น้อยหว้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102302   นางสาวกชวรรณ   มะโนพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102304   นางสาวกนกวรรณ   โสภา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102306   นางสาวกมลพรรณ   วงค์วิจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102307   นางสาวกอกาน   เขียนวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102308   นางสาวกาญจน์กนก   ไชยจันลา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102312   นางสาวจุฬาลักษณ์   จินดา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102313   นางสาวชนัญญ์ชิดา   ปิติปุณยรัชต์กุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102315   นางสาวญาณิศา   ดอนชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102318   นางสาวณัฐวิภา   นพเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102319   นางสาวณิชากร   พันเสรีวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102320   นายต้นสัก   ภัทราดูลย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102322   นางสาวทิพวัลย์   บุตรอุดม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102323   นายธนพล   ศิริขวา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102324   นางสาวธนาภรณ์   แรงดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102325   นางสาวธัญญาเรศ   อุ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102326   นายนนธกร   ดวงต๋า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102327   นางสาวนริษา   จันพรมมิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102328   นางสาวนาถกมล   ปิ่นสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102329   นายนิพพิชฌน์   ไชยชนะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102331   นางสาวปทุมวรรณ   ยอดสาร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102332   นางสาวปพิชญา   ประสงค์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102333   นางสาวปพิชญา   เรืองฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102335   นางสาวประกายดาว   โม้คำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102337   นางสาวปาริชาติ   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102338   นางสาวปิยธิดา   ปรางสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102341   นางสาวปูชิตา   ทวีเชื้อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102342   นายพัธรวิชญ์   เกตุชาติ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102343   นางสาวพิชชานันท์   ปันจี้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102344   นางสาวพิชญ์พิมล   วรรณาลัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102346   นางสาวแพรไพลิน   เต๊ะอั้น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102348   นางสาวรวีวรรธน์   เรืองวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102349   นางสาวรัญชนา   ทิมขลิบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102350   นายรุ่งระวิน   แก้วชมภู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102351   นางสาวรุจีรัตน์   สอนยศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102352   นางสาววรรณวิภา   จันเพ็ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102353   นางสาววริศรา   วงษ์พานิช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102354   นางสาววสุนธรา   สุวี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102355   นางสาววัชรี   อุ่นผาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102356   นางสาววิภาพร   ไชยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102359   นางสาวสุชิวา   บุญน้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102360   นายสุทธิพงษ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102361   นางสาวสุธิดา   เจริญธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102362   นางสาวสุธิดา   เมืองเปี้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102363   นางสาวเสาวลักษณ์   ทาเกิด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102367   นางสาวอรปรียา   ใจพลแสน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102368   นางสาวอาทิตญา   โมรา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102369   นางสาวอารีรัตน์   บุญเลา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102370   นางสาวอินทุอร   เชิดสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5719101302   นางสาวขวัญฤทัย   ปานเเร่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101311   นางสาวณัฐญาดา   พวงขจร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101316   นายทนุสรณ์   สุทธการ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101317   นางสาวธนวรรณ   เคนกูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5719101319   นางสาวบุษยมาศ   จรรยา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101320   นางสาวปภาวดี   คำแดง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101322   นางสาวพจนีย์   กลีบสัตบุตร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101323   นายพศุตม์   รุ่งพนารัตน์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101324   นายพสิษฐ์   เผยศิริ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101325   นางสาวเพ็ญผกา   หอมไม่หาย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101326   นายภูทิศ   ศิริเมฆารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101327   นางสาวรัชนีพร   แซ่เล้า : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101330   นายอนุรักษ์   สร้อยคีรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5722101321   นายจีระศักดิ์   จอกคง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101323   นางสาวจุรีรัตน์   ทรัพย์หิรัญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101329   นางสาวดรุณี   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101336   นางสาวนภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง