โครงการประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์ภาษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษจากกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ คน 300 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/03/2558  - 30/04/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ