โครงการต้นกล้าดี จิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 05/04/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/09/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงอาหารเทอดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันบุคคลที่มีจิตอาสานั้นมีปริมาณน้อยลง ส่วนน้อยที่มีจิตอาสาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน บัณฑิตจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเป็นจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ บัณฑิตที่จบออกมามีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมลดลง ทำให้ขาดคนที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าไปพัฒนาสังคม จากปัญหาดังกล่าว พบว่าเกิดจากการที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมลดลงนั่นเอง
ดังนั้น สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำโครงการ“ต้นกล้าดี จิตอาสาพัฒนาสังคม” โดยมี ๒ กิจกรรมหลัก คือ การรับบริจาคฝาห่วงเพื่อมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะ เพื่อปลูกฝังวินัยในการแยกขยะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 83 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 17406 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล