โครงการต้นกล้าดี จิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2556
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินการโครงการต้นกล้าดี จิตอาสาพัฒนาสังคม ได้จัดทำตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 83 คน มีนักศึกษา จำนวน 80 คน อาจารย์ บุคลากร จำนวน 3 คน ทั้งนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการร่วมกันบริจาคฝาห่วงจากนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและจากร้านค้าภายนอกหรือบุคคลภายนอกร่วมกันบริจาคฝาห่วงเพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นขาเทียมเพื่อเอาไปมอบให้แก่ผู้พิการโดยเรานำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปัญหาและอุปสรรค
- ขาดการวางแผนงานก่อนที่จะจัดทำโครงการ
- ร้านค้าทั้งภายในและภายนอกยังไม่ค่อยเเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กล่องรับบริจาคฝาห่วงมีขนาดเล็กเกินไปทำให้คนทั่วไปมองไม่ค่อยเห็น
กิจกรรม
- ขาดการวางแผนสรุปงาน และการนัดหมายประชุมเพื่อเตรียมตัวและแบ่งหน้าที่กันในการทำกิจกรรม
- การประสานงานร่วมกับร้านค้าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- สมาชิกขององค์กรไม่มีการติดตามประเมินผลระหว่างการทำงานทำให้ไม่ทราบปริมาณฝาห่วงของร้านค้าภายนอก
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อรับบริจาคฝาห่วงอะลูมิเนียมและรวบรวมมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำไปผลิตขาเทียม จาการดำเนินการรับบริจาคฝาห่วงอะลูมิเนียมและได้ทำการรวบรวมเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนำไปผลิตขาเทียมทำให้เราทราบถึงความตระหนักในการมีจิตอาสาเพื่อนำขาเทียมมอบให้กับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ กลับมามีชีวิตและความสะดวกสบายในการดำเนินกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้และได้ทำกิจกรรมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการนำกล่องบริจาคไปตั้งในร้านค้าภายนอกเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงกิจกรรมและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันกับทางมหาวิทยาัลัยด้วย
2 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำทรัพยากรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย การจัดทำโครงการนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาด้านการนำทรัพยากรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการจากการนำสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถนำไปผลิตเป็นขาเทียม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการต้นกล้าดี จิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๕๖
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 93 100
2. ปริมาณฝาห่วงอะลูมิเนียมที่ได้รับ
เชิงปริมาณ กิโลกรัม 2 2 100
3. ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 20000 17406 87.03
4. ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 70 87.50
5. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      95.76
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 95.76
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/04/2556  - 30/09/2556 05/04/2556  - 30/09/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ