โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานสำหรับผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 19/01/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 20/01/2556 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมนักศึกษา เป็นกลไกที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวิเคราะห์หน่วยงาน กระบวนการวางแผนงาน กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวการกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก่อเกิดความคล่องตัวในการทำงานขององค์กร
ผู้นำนักศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาให้เป็นผู้มีขีดความสามารถจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อการบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน กระบวนการวางแผน ในการบริหารงานองค์กรนักศึกษาต่อไป นอกจากนั้น ยังจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้นำนักศึกษาได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา และมีความเข้าใจในทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 85 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล