โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานสำหรับผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งานกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 ให้กับองค์กรนักศึกษา เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลการดำเนินงานเป็นดังนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 84 การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้นำนักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการจัดทำกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84 ผู้นำนักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการขององค์กรนักศึกษาได้ คิดเป็นร้อยละ 94 ผู้นำนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม คิดเป้นร้อยละ 94 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78 การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84
2 2. เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาสามารถจัดทำแผน และแผนปฏิบัติงานในการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาได้ ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานในการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาได้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94
3 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ผู้นำนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้นำนักศึกษาได้รับทราบบทบาท หน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการทำกิจกรรม ตลอดจนสามารถจัดทำแผนงานในการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 30000 30000 100
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
3. แผนปฏิบัติงานองค์กรนักศึกษา ปี 2556-2557 เชิงคุณภาพ แผน 1 1 100
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 84 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/12/2555  - 31/01/2556 19/01/2556  - 20/02/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ