ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5301113317   นางสาวมนต์ตรา   อุตม์อ่าง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5301123345   นายธีรพล   มณีจันทร์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5301124323   นายสุทธิพร   วงศ์ออมทรัพย์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5303104304   นางสาวขนิษฐา   บุญน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5305104319   นางสาวชฎาพร   จันทร์ผา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5305104364   นายวชิรพล   ม่อยเงิน : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5305104372   นายวุฒิพงษ์   จิวเดช : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5305104376   นายสกล   บุญทวีสิริพร : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5306104346   นางสาวยุพารัตน์   ท่วมแก้ว : การเงิน 12ชั่วโมง
5310101336   นายดลนุชิต   กัลยา : การประมง 12ชั่วโมง
5310101404   นางสาวสุทธิลักษณ์   เทพมงคล : การประมง 12ชั่วโมง
5322101436   นายสุพจน์   อุตรศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5401101301   นางสาวกฤชญา   ปัญญา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5401101338   นายภานุพงษ์   อุลิต : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5401102331   นางสาวจุฬาพิชญ์   ฟักเขียว : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 12ชั่วโมง
5401102335   นายเฉลิมพร   ปานสอาด : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 12ชั่วโมง
5401105328   นางสาวนันทนา   เทพบุญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5401124338   นางสาวศุลีพร   สายบุญยืน : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5401125307   นางสาวคุณัญญา   ลาภเกิด : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 12ชั่วโมง
5403103363   นายเอกราช   สอนอ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5403104329   นายรัฐศักดิ์   กาวิละ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5403105305   นายจิรายุ   แพสูงเนิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5403105309   นายณัฐพงษ์   โสภณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5403105334   นางสาวอรพรรณ   อุ่นทโคตร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5404101314   นายจักร์พงษ์   ธิซาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5404102332   นายปิยณัฐ   เศษจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5404102334   นายพัสกร   คุณารักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5404102352   นางสาวสาวิตรี   เสียงเล็ก : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5404103316   นายชวลิต   กองแก้ว : เคมี 12ชั่วโมง
5405101329   นายธวัชชัย   ทรายแก่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5405104338   นายนัฐพล   ภาคภูมิ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5405104364   นางสาวมยุรี   ยอดยา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5406103321   นายณพ   พัชรกีรติกุล : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406103346   นางสาวปิยะฉัตร   วงค์บุตร : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406103347   นางสาวปิยะพร   วงค์บุตร : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406103381   นางสาวศศิประภา   คงดี : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 12ชั่วโมง
5409101310   นางสาวจารุวรรณ   รักษ์ธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5409101348   นางสาวนวพร   ศรีวรรธนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5409101369   นางสาวมณีรัตน์   โคเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5410101301   นางสาวกนกวลี   อุ่นนันกาศ : การประมง 12ชั่วโมง
5410101320   นายณรงค์ชัย   ตนอุตร์ : การประมง 12ชั่วโมง
5412102325   นางสาวจิฑานันท์   จันน้ำท่วม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102332   นางสาวจีระพันธ์   ปัญญาแดง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5414101302   นางสาวกนิษฐา   ตุ้ยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414101336   นางสาวเบญจมาศ   ตันติชวลิต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414101365   นางสาววทัญญา   จิระเมทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414101380   นางสาวสโรชา   ปัญญาโสด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414102330   นางสาววรรณธิดา   วัฒนาวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5414102333   นางสาวสกุลทิพย์   สายเทพ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5418102318   นายทวีคูณ   ธิมูล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5418102321   นางสาวธันย์ชนก   อินเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5418102328   นายปวริศร์   ไชยศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5418102330   นางสาวพลอยรตา   ตาตีโน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5418102335   นางสาวรัตนลักษณ์   ปาลิธรรมพัฒน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5419102507   นางสาวดลญา   บุญอาจ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5419102508   นางสาวดารณี   เถียรหนู : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5419102523   นางสาวศิริ   ไชยวงค์สา : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5419103509   นายณฐกร   สกุลดี : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5419103515   นางสาวปิยนุช   อยู่ยงค์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5422101320   นางสาวจุฑามาศ   กันจินะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5422101383   นางสาวรุจิฬา   อุดมวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5422101386   นายวรวิทย์   ดำคงเพชร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5501125319   นายนฤดล   ป่วนกระโทก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5503103302   นางสาวกุสุมา   เสาร์แปง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5503103346   นางสาววิไลวรรณ   สารอิสระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5503103354   นางสาวสุพัตรา   สิงห์แก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5504107336   นางสาววนิดา   ถนอมสุข : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5506103103   นางสาวหิรัณยา   ต๋าคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 12ชั่วโมง
5506105319   นายชลธิศ   ลือเดช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5509101036   นายธงชัย   เจริญพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101058   นายพลวัฒน์   รัตนศักดิ์ธารา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101335   นายชัยภูมิ   ฐิตะวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5522101002   นางสาวกานต์ชนิต   ร่มโพธิ์ชี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5522102006   นายปานเทพ   เทพหนู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522102018   นายอุกฤษฎ์   ปาละสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522102019   นายเอกนันท์   กันตุ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522103020   นายสรศักดิ์   คงเพ็ชร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง