โครงการแม่โจ้ช่วยเหลือผู้ประภัย ศูนย์อพยพแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่เริ่มต้น 28/03/2556 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 05/04/2556 เวลา 18:00
สถานที่จัด ศูนย์อพยพแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากสถานการณ์เผาไหม้ของป่าในเขตภาคเหนือ ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันปกคลุมหลายจังหวัด ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะด้าสุขภาพ ในบางครั้งการเผาไหม้สามารถสร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ซึ่งอาจสูญเสียทรัพยากร หรือแม้แต่ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ดังเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์พักพิง บริเวณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือนกว่า 300 หลังคา มีผู้เสียชีวิต 37 คน และยังมีประชาชนอีกหลายคนที่กำลังเผชิญชะตากรรมไร้บ้านอีกว่า 1,000 คน
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ มีหน้าที่ให้บริหารวิชาการแก่นักศึกษา รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาที่กำลังศึกษามีกิจกรรมร่วม เพื่อเป็นการเรียนรู้ด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง รวมไปถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการรับใช้สังคม ดูแลผู้คนที่ประสบปัญหา มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในวิธีต่าง ๆ กันไป ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่คิดและพัฒนากิจกรรมขึ้นมาโดยมีมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง
จากสถานการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานช่วยเหลือดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาภัยพิบัติขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ การประชาสัมพันธ์ในการรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 115 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล