ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5201125322   นายฉัตรชัย   ก๋าเร็ว : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 12ชั่วโมง
5301101351   นายยุทธการ   ทองเชื้อ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5301105366   นางสาวอังคณา   ไชยปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5301125325   นายเทพฤทธิ์   มินทบุญ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 12ชั่วโมง
5305104376   นายสกล   บุญทวีสิริพร : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5401113327   นางสาวรุ่งนภา   สีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5404101327   นายณรงค์ชัย   ใจคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5405101402   นางสาวอรณี   ชะโร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5406102009   นายจตุพร   จันทร์เอี่ยม : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 12ชั่วโมง
5406103381   นางสาวศศิประภา   คงดี : การบัญชี 12ชั่วโมง
5412102323   นายจักรพันธุ์   จันทร์ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102330   นายจิรวัฒน์   วิไลศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102340   นายชัยณรงค์   หมื่นประเสริฐดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102344   นายณัฐติพงษ์   แก้วแดง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102353   นางสาวทณาวรรณ   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102432   นางสาวศิริธร   กันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5414101321   นายณัฐวัฒน์   อภิลักษมีวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5501101032   นายวชิระ   เอี่ยมสำอางค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5501125325   นายปภพ   จี้รัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5501125357   นายอุกฤษฎ์   ขัติกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5504101344   นางสาวทิพวรรณ   มณีมงคล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101347   นายธวัช   ศรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504101390   นายศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504102301   นางสาวกตัญชลี   เดชอูป : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5505101392   นางสาวณัฐธนันน์   ชัยพัฒนกฤกษ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5505101428   นางสาวอุดมพร   ธรรมโรเวส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5505104319   นางสาวจุลาลักษณ์   วิเชียรยอดกุล : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104406   นายสุชานนท์   เตโช : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5506101013   นางสาวณัฎชนันท์กร   ชุมภู : การจัดการ 12ชั่วโมง
5512101308   นางสาวกาญจิรา   ใหญ่น้ำ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5514102323   นายพงษ์สิทธิ์   พวงสุข : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5522101013   นายประพจน์   ประสมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5605204306   นายจักรพันธุ์   จันทร์ประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง