โครงการแม่โจ้ช่วยเหลือผู้ประภัย ศูนย์อพยพแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานกิจกรรมนักศึกษาได้จัดโครงการแม่โจ้ช่วยเหลือผู้ประภัย ศูนย์อพยพแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับบริจาคและรวบรวมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากบุคคลทั่วไป ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน 2556 และนำมาคัดแยกประเภทวัสดุที่ชัดเจน และจัดทำบัญชีส่งของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่ว และในวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้นำส่งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับนายอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รถ 6 ล้อ โดยมีหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการส่งมอบ เมื่อทำการประเมินผลโครงการแล้ว พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.80 และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.31
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อจัดกิจกรรมรับริจาคสิ่งของเครื่องใช้และมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ศูนย์อพยพแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมรับริจาคสิ่งของเครื่องใช้และมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ศูนย์อพยพแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คิดเป็นร้อยละ 92.2
2 2. เพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในการช่วยเหลือผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 90.4
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. มีการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2. ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ 3. นักศึกษามีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 25940 12898 49.72
2. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 91.31 100
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.8 100
รวม      89.94
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 89.94
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/03/2556  - 10/05/2556 28/03/2556  - 05/04/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ