โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาสู่ชุมชน

วันที่เริ่มต้น 14/08/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 21/08/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการวิชาการ ไม่ว่าจะป็นแก่นักศึกษา หรือชุมชน และกองกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข การทำหน้าที่ ทั้ง 2 ด้านให้ควบคู่ไปด้วยกันได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความคิดเห็นในทุกด้านจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้น เพื่อเป็นการบูรณาการด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาส่ชูมชน ขึ้น เป็นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและในส่วนของคณะ ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเพื่อจะได้นำมาพัฒนากิจกรรมพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นำไปสู่การร่วมการวางแนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล