ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5301102389   นายพงษ์ศิริ   ศรีธิวงศ์ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5303104304   นางสาวขนิษฐา   บุญน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5310101336   นายดลนุชิต   กัลยา : การประมง 12ชั่วโมง
5401102335   นายเฉลิมพร   ปานสอาด : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 12ชั่วโมง
5401105331   นายประกาศิต   แซ่หลอ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5401123410   นายสุรศักดิ์   ชัยมงคล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5401126328   นายอาชาครินทร์   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5403104329   นายรัฐศักดิ์   กาวิละ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5403104340   นางสาวอัจฉราพรรณ   ตุ่นคำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5404101314   นายจักร์พงษ์   ธิซาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5404101364   นายพิทยา   ภูมิรพีภร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5404102332   นายปิยณัฐ   เศษจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5405104331   นายธนาคม   พรหมมี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5405104338   นายนัฐพล   ภาคภูมิ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5405104372   นายวัชระพล   แซ่นา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5406103321   นายณพ   พัชรกีรติกุล : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406105408   นางสาวอารีรัตน์   เมืองโคตร : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5410101371   นางสาวรวิวรรณ   คณะบุตร : การประมง 12ชั่วโมง
5412102313   นางสาวกาญจนา   ทะมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102325   นางสาวจิฑานันท์   จันน้ำท่วม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5414101302   นางสาวกนิษฐา   ตุ้ยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414101365   นางสาววทัญญา   จิระเมทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5418102321   นางสาวธันย์ชนก   อินเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5422101311   นายคำหล้า   พรมจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5505104381   นางสาววราภรณ์   เรืองเวหา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104389   นางสาววิราฬี   ทิพย์โอสถ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204360   นางสาวสกาวเดือน   เริงศาสน์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204367   นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่เทศ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5506103404   นายวุฒิพงศ์   ยิ้มโกศล : บัญชี 12ชั่วโมง
5506103406   นายศรัณยวัฒน์   ปินะจิรฉัตร : บัญชี 12ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5519101301   นางสาวกอบศิริ   ปัวน้อย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5519101307   นายตรังชนน   เฉ่งไล่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5519102521   นายวิชชานนท์   เกษตร : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5519103511   นางสาวเบญจมาศ   สายสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522101368   นางสาวมุจรินทร์   สุขรี่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606103019   นายจิรสิน   คำใจ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103038   นางสาวถนอมรัตน์   คำขจร : บัญชี 12ชั่วโมง
5606104337   นางสาวธนัทภรณ์   สุขสบาย : การเงิน 12ชั่วโมง
5606104354   นายปณิธาน   แสงโชติ : การเงิน 12ชั่วโมง
5606105010   นายจิตรกร   แย้มสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5606105048   นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีประดิษฐ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5609101056   นายภาณุพัฒน์   กันไท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5709101001   นางสาวกนกวรรณ   เฉลยไกร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง