ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401102306   นายกฤตพรต   อุดมสันติธรรม : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
5401102331   นางสาวจุฬาพิชญ์   ฟักเขียว : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 24ชั่วโมง
5401102339   นายชวลิต   อินทรกำแหง : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 24ชั่วโมง
5401102374   นายนฤพล   ตัณฑวณิช : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 24ชั่วโมง
5401102393   นางสาวปิยนุช   นามพุดซา : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 24ชั่วโมง
5401102490   นางสาวอัมพร   อรรคฮาต : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 24ชั่วโมง
5401113327   นางสาวรุ่งนภา   สีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
5401113335   นายสุทธิภัทร   แซ่ย่าง : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
5401113336   นางสาวลภัสสร   บัวหาญ : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
5401122030   นายสราวุฒิ   ขวัญซ้าย : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 24ชั่วโมง
5401123314   นางสาวจารินี   สิงจ๊ะ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5401123327   นางสาวชนิดา   พงษ์สุริยา : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5401123365   นายพงษ์ทวี   อินต๊ะยศ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5401123412   นายอนุพงศ์   สุตะวงษ์ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5401124336   นางสาวศิวพร   หมื่นต่างใจ : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5401124342   นางสาวสุพัตตรา   พรมโคตร : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5401124346   นายอนุวัฒน์   แสนมี : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5401125345   นายมานะ   กุมภา : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 24ชั่วโมง
5401125383   นายนัฐสิทธิ์   ฤทธิเดช : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 24ชั่วโมง
5403101301   นางสาวขนิษฐา   ในพิมาย : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5403102314   นางสาวบุณยาพร   แสนพรม : วิศวกรรมอาหาร 24ชั่วโมง
5403103308   นางสาวจารุวรรณ   ฟองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24ชั่วโมง
5403103310   นางสาวจิตราภรณ์   จิโนบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24ชั่วโมง
5403103316   นายชาญสุวัตร   สายรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24ชั่วโมง
5403104309   นายณัฐพล   มณี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 24ชั่วโมง
5404103302   นางสาวกรวรรณ   กันไชย : เคมี 24ชั่วโมง
5404103306   นายจักรกฤษดิ์   แช่มเทศ : เคมี 24ชั่วโมง
5404103331   นางสาวพรรณราย   ชื่นครุฑ : เคมี 24ชั่วโมง
5404103357   นายอภิเชษฐ์   ปัญญาดี : เคมี 24ชั่วโมง
5404104354   นายอภิสิทธิ์   พิบูลย์ : สถิติ 24ชั่วโมง
5404105313   นางสาวณัฐพร   อินทรีพงษ์ : คณิตศาสตร์ 24ชั่วโมง
5404106307   นายชนินทร   รัตนจีนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5404106318   นางสาวนัฐชญา   หลวงอินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5404106330   นายยุทธพล   โคตรพัฒน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5404106332   นางสาวลลิตา   ใยโฉม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5404107327   นางสาววธูสิริ   เทพดารักษ์ : วัสดุศาสตร์ 24ชั่วโมง
5405101355   นายพันธ์รุ่ง   เกษสาคร : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5405101400   นางสาวอภิญญา   ศรีคำ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5405101402   นางสาวอรณี   ชะโร : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5406101327   นายณัฐวัฒน์   แต้มสุพรรณ์ : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 24ชั่วโมง
5406101348   นายพลธร   สุวรรณกิต : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 24ชั่วโมง
5406101371   นางสาววานิสา   เทียมทัน : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 24ชั่วโมง
5406101372   นางสาววิชิตา   สกุลแก้ว : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 24ชั่วโมง
5406102009   นายจตุพร   จันทร์เอี่ยม : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 24ชั่วโมง
5406102406   นายอนุวัฒน์   เส็นสอ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 24ชั่วโมง
5406103028   นายณรงค์กร   ปันทะนันชัย : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406103049   นางสาวนันทวรรณ   เดชะ : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406103051   นางสาวน้ำทิพย์   สิทธิมา : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406103089   นางสาววราภรณ์   ว่องไว : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406103092   ว่าที่ร้อยตรีวิชัย   เตียวเจริญโสภา : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406103381   นางสาวศศิประภา   คงดี : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406103392   นางสาวสิริมาศ   ชัยปัญญา : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 24ชั่วโมง
5406104339   นางสาวทิพวัลย์   จันทร์แสง : การเงิน 24ชั่วโมง
5406104396   นายศุภณัฐ   คุ้มปริยัติ : การเงิน 24ชั่วโมง
5406104398   นายสมพล   ศิริสุขชัยวุฒิ : การเงิน 24ชั่วโมง
5406105042   นายสราวุฒิ   ภมรสุจริตกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5406105364   นางสาวพัทธ์ธีรา   เดชาวาสน์ฐนนท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5406105365   นายพันโชค   พันธ์จินดา : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5406105400   นางสาวอณุลักษมี   จันทร์มีแสง : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5406105402   นายอภิสิทธิ์   จินดาวัล : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5409101073   นางสาวสุนิสา   หินใหญ่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5410101307   นายจักรพงศ์   อริยะมั่ง : การประมง 24ชั่วโมง
5410101335   นายนฤเบศร์   เด่นจารุกูล : การประมง 24ชั่วโมง
5410101346   นางสาวนุชรี   บุตรคำลือ : การประมง 24ชั่วโมง
5410101369   นางสาวเมรานี   อิ่นคำ : การประมง 24ชั่วโมง
5412102353   นางสาวทณาวรรณ   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5412102391   นายพิสิทธิ์พงษ์   วงศ์ชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5412102432   นางสาวศิริธร   กันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5412106415   นางสาวอรณัฐ   อินมณี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5414101304   นายกรีฑพล   เฟื้อแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5414101317   นายชาวินา   สาครินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5414101337   นางสาวเบญจมาศ   อุดสว่าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5414101365   นางสาววทัญญา   จิระเมทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5414101375   นางสาวศศิภรณ์   บุญสู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5414102332   นางสาวศศิพร   อยู่วัฒนะ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5414102339   นางสาวอังคณา   หนูคล้าย : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5418102340   นางสาววริษฐา   สง่าเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 24ชั่วโมง
5422101361   นายพงษ์พัชรินทร์   ใจคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 24ชั่วโมง
5422101386   นายวรวิทย์   ดำคงเพชร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
5422103029   นายอภิวัฒน์   พุฒจีบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
5501101032   นายวชิระ   เอี่ยมสำอางค์ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5501101043   นางสาวอัจฉรา   ไชยเขียว : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5501101338   นางสาวเบญจวรรณ   ผินกลาง : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5501101345   นายพงศธร   คำนาค : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5501101361   นางสาววรรณิดา   โพธิ์ดี : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5501102323   นางสาวคนึงนิตย์   เชื้อบุญจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
5501102349   นางสาวณัฐนันท์   พรมบุญชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
5501102358   นายถิร   การมั่งมี : พืชสวน (พืชผัก) 24ชั่วโมง
5501102367   นายธนาตย์   ฉินกมลทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
5501102395   นางสาวปัทมาพร   พึ่งมุก : พืชสวน (พืชผัก) 24ชั่วโมง
5501102497   นายอรรถนนท์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
5501105321   นางสาวเจนจิรา   วงศ์ษาวิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 24ชั่วโมง
5501105347   นางสาวนิภาพรรณ   กาญจนะ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 24ชั่วโมง
5501105349   นายปฏิพัทธ์   เครือพุก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 24ชั่วโมง
5501105361   นายพงษ์พันธุ์   สุขเกษม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 24ชั่วโมง
5501113301   นางสาวกชกร   พลอินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
5501113324   นายพิเชษฐ   กิติกุล : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
5501113335   นายสิรวิชญ์   ภัทรโรจน์สิริ : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
5501113338   นางสาวสุพัตรา   บุญทา : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
5501122003   นางสาวกัลยา   พลหาญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501122004   นายจตุพล   คลิ้งสุวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501122041   นางสาววรารมย์   ดุเจโต๊ะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501122045   นายเสกสรรค์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501123318   นางสาวจิรพรรณ   ประกอบกิจ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5501123332   นางสาวญาณินท์   เอิบอาบ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5501123345   นายธวัชชัย   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5501123409   นายอนุชา   จอมชัย : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5501124312   นายทวีโชค   ก๋องจินา : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5501124314   นางสาวนลินี   อินธนู : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5501124317   นางสาวนุสบา   เพชรก้อน : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5501124327   นายวิรุฬห์   อนันต์วิไล : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5501125324   นางสาวเบญจพร   ยมนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501125339   นายวศิน   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501125351   นางสาวสุนิสา   สุดไทย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501125357   นายอุกฤษฎ์   ขัติกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
5501126304   นายจิรวัฒน์   กุณะ : วิทยาการสมุนไพร 24ชั่วโมง
5501126308   นางสาวชฎาธาร   สุนทรส : วิทยาการสมุนไพร 24ชั่วโมง
5501126324   นางสาวพนิดา   คำพะธิก : วิทยาการสมุนไพร 24ชั่วโมง
5503101312   นายณฐพงศธร   จุลทะสี : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5503101319   นายนำโชค   ศิริรักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5503101329   นางสาวพิมพาภรณ์   วสันตกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5503101333   นางสาวเมทินี   ลิสแมนส์ : วิศวกรรมเกษตร 24ชั่วโมง
5503102310   นางสาวณัฐสิมา   ชมภูกา : วิศวกรรมอาหาร 24ชั่วโมง
5503102312   นางสาวทองเพ็ญ   วรรณภา : วิศวกรรมอาหาร 24ชั่วโมง
5503102323   นายยุทธนา   ผลทรัพย์ : วิศวกรรมอาหาร 24ชั่วโมง
5503102336   นายอติชาต   อนันต์วงษ์ศา : วิศวกรรมอาหาร 24ชั่วโมง
5503103313   นายณัฐภัทร   โอโน๊ะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24ชั่วโมง
5503103334   นางสาวพัชรา   อินทรฉัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24ชั่วโมง
5503103360   นางสาวอรชร   ตันปิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24ชั่วโมง
5503104315   นางสาวดวงรัตน์   จันสอน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 24ชั่วโมง
5503104317   นายทัศไนย   จีนะบุตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 24ชั่วโมง
5503104336   นางสาวศุภางค์   เกียรติทวีวงศ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 24ชั่วโมง
5503105302   นายเกียรติภูมิ   นามวิเศษ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24ชั่วโมง
5503105307   นายธนะวัฒน์   เครือคำบุตร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24ชั่วโมง
5503105326   นางสาววนิดา   แสนสมปาน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24ชั่วโมง
5503105342   นางสาวอารดา   บุตรโชติ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24ชั่วโมง
5504101383   นางสาววรวีย์   สายสอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24ชั่วโมง
5504101390   นายศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24ชั่วโมง
5504101403   นางสาวสุภาวิณี   อำพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24ชั่วโมง
5504101414   นายอรรถวิทย์   สุราราช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24ชั่วโมง
5504102301   นางสาวกตัญชลี   เดชอูป : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5504102306   นางสาวกุลธิดา   เฉลิมแสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5504102316   นายเทพอรุณ   คำนนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5504102334   นายมงคลชัย   หาญสมัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5504103308   นายนุรินทร   คำมาปัน : เคมี 24ชั่วโมง
5504103319   นางสาวปุณยนุช   เหล่าฤทธิ์ : เคมี 24ชั่วโมง
5504104353   นางสาวแสงตะวัน   แซ่เห่อ : สถิติ 24ชั่วโมง
5504104357   นายเอกราช   วิเศษเขตกัน : สถิติ 24ชั่วโมง
5504105313   นางสาวฐิติมา   ปลงจิตร : คณิตศาสตร์ 24ชั่วโมง
5504105322   นายปรมินทร์   บุญพันธ์ : คณิตศาสตร์ 24ชั่วโมง
5504105330   นางสาวรุ่งนภา   เย็นศิริ : คณิตศาสตร์ 24ชั่วโมง
5504105335   นายวิริยะ   เสาวรส : คณิตศาสตร์ 24ชั่วโมง
5504106314   นางสาวธนวรรณ   หอมกลิ่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5504106326   นายปฏิพล   ธีรนาคนาท : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5504106329   นางสาวปิยธิดา   พลสิทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5504106334   นายยสินทร   วรรณโสฬส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5504107327   นายพนัส   บัวบาล : วัสดุศาสตร์ 24ชั่วโมง
5504107331   นายภณลาภ   ธีรกุลวิจารณ์ : วัสดุศาสตร์ 24ชั่วโมง
5504107348   นางสาวสุภางค์   ตันติพัฒนา : วัสดุศาสตร์ 24ชั่วโมง
5504108324   นางสาวอัจฉราพร   ดวงแก้ว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 24ชั่วโมง
5505101351   นางสาวบุณฑริก   คงมั่น : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505101373   นายภัทรพงศ์   ตั๋นจี๋ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505101378   นายมธุเดช   เจริญสุขสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505101392   นางสาวณัฐธนันน์   ชัยพัฒนกฤกษ์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505101428   นางสาวอุดมพร   ธรรมโรเวส : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505104303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วนิคมพานิชย์ : การปกครองท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5505104393   นายศุภกิจ   นำพา : การปกครองท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5505104411   นายสุวิทย์   ประเสริฐศรี : การปกครองท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5505201308   นางสาวจุฑา   ใจวงศ์คำ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505201315   นายธนพัชร์   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505201320   นางสาวนิชาภา   สีสา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5505204365   นางสาวสุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5505204366   นางสาวสุวิมล   หมื่นแก้ว : การปกครองท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5506101011   นายฐิติพศุตม์   ปรีชาธนบูรณ์ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506101013   นางสาวณัฎชนันท์กร   ชุมภู : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506101047   นายอนุวัฒน์   เปียงใจ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506101048   นางสาวอรพรรณ   สุขแยง : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506101314   นายจิรพงศ์   ไชยลังกา : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506101337   นางสาวทิตยา   เครือวงค์เมืองคำ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506101344   นางสาวธนาภรณ์   สุขุมิน : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506101406   นายศิวกร   สุจา : การจัดการ 24ชั่วโมง
5506102013   นายชลิตนันท์   ทอแสงชัย : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102023   นางสาวธนัญญา   คงมา : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102025   นายนพดล   นันตา : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102048   นางสาวลัดดาวัลย์   สุวรรณ : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102333   นางสาวนฤมล   สังข์ธูป : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102341   นายปกรณ์   จันทาพูน : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102366   นางสาวมะลิวัล   บุญเจริญ : การตลาด 24ชั่วโมง
5506102437   นางสาวหทัยรัตน์   จันทรดี : การตลาด 24ชั่วโมง
5506103031   นายธีรวัฒน์   ดีสีใส : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103054   นายพันธกานต์   ชมภู : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103085   นายศราวุธ   ทองคำ : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103088   นางสาวศศิวรรณ   แก้วโขง : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103102   นางสาวหนึ่งฤทัย   โนโชติ : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103106   นางสาวอมรรัตน์   แซ่จาง : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103109   นางสาวอริศรา   อินทร์นา : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103370   นายพสิษฐ์   มังคละ : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103397   นางสาววัลลิภา   ชัยนิพพันธุ์ : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103404   นายวุฒิพงศ์   ยิ้มโกศล : บัญชี 24ชั่วโมง
5506103425   นางสาวสุวิมล   แซ่ภู่ : บัญชี 24ชั่วโมง
5506104320   นายฉัตรชัย   เชิดชู : การเงิน 24ชั่วโมง
5506104331   นายณัฐวุฒิ   โยอินชัย : การเงิน 24ชั่วโมง
5506104373   นางสาวรุ่งทิวา   บัวทอง : การเงิน 24ชั่วโมง
5506104379   นางสาววรรณนิศา   ตาวงค์ : การเงิน 24ชั่วโมง
5506105024   นางสาวธัญยธรณ์   โรจน์ปัญจสิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105044   นายวีระชัย   แย้มเจริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105052   นายสุรพันธ์   ทิพนี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105053   นายสุริยา   ปาละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105055   นางสาวแสงดาว   วงศ์แก้วมูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105314   นางสาวจารวี   ทับจั่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105329   นายทรงพล   วิทยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105338   นางสาวนวมน   สุนทรประสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105371   นางสาวพัชญา   ณัฏฐ์อุรุชา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5506105375   นายสุชาติ   พานวิเชียร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5509101029   นายณัฐกร   สุรชาต : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5509101089   นางสาวสิริยาภรณ์   สอนพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5509101104   นางสาวอรทัย   แดงไฝ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5509101321   นางสาวจารุวรรณ   เนื้อเงินดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5509101401   นายปิยวัฒน์   มีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5509101484   นางสาวอภิษฐา   รัตนบุรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5509101491   นายสวิชญา   บัวเรียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5510101001   นางสาวกนกพลอย   แก้วสีอ่อน : การประมง 24ชั่วโมง
5510101017   นางสาวผุสดี   เกศเก้า : การประมง 24ชั่วโมง
5510101029   นายวราวุฒิ   บุตรเขียว : การประมง 24ชั่วโมง
5510101032   นายวีรพงษ์   อุตรชน : การประมง 24ชั่วโมง
5510101321   นายชยุตพงศ์   ช่างปัด : การประมง 24ชั่วโมง
5510101385   นางสาวภัทรศยา   ทองแถว : การประมง 24ชั่วโมง
5510101396   นายวรินทร์   วังเขียว : การประมง 24ชั่วโมง
5510101417   นางสาวสุพัตรา   อนุรักษ์ตระกูล : การประมง 24ชั่วโมง
5512101308   นางสาวกาญจิรา   ใหญ่น้ำ : เศรษฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5512101324   นายชินวัตร   ไชยิถะ : เศรษฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5512101351   นางสาวนุชนารถ   อุตรศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5512101414   นายอนุรักษ์   ลาภขุนทด : เศรษฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5512102323   นางสาวจุลลดา   แผ้วพิษากุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5512102338   นางสาวดาริน   มณีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5512102377   นายวรวิทย์   มะละปัทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5512106308   นางสาวขวัญฤทัย   ประทุมชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5512106323   นางสาวดุจดาว   สิงห์ทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5512106324   นายติณณ์   แย้มสันต์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5514101322   นางสาวชนากานต์   แซ่เจน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5514101345   นางสาวนิ่มรักษ์   ฟูตั๋น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5514101358   นายพงศธร   ศรีศิลป์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5514101360   นายพัชรพล   รินคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5514101364   นายภานุพงศ์   ตาวิโหย่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5514102307   นางสาวจุฑามาศ   ยูวะเวส : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5514102312   นางสาวนพรัตน์   ศรีมาวิน : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5514102323   นายพงษ์สิทธิ์   พวงสุข : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5514102338   นายอัฎราวุฒิ   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5518102325   นายพชรพล   โพธิ์แพง : การสื่อสารดิจิทัล 24ชั่วโมง
5518102343   นางสาวอัญชลี   กินใบ : การสื่อสารดิจิทัล 24ชั่วโมง
5519101006   นายมงคล   เทพอ่อน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
5519101301   นางสาวกอบศิริ   ปัวน้อย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
5519101305   นายณัฐรัฐ   วงศ์หาญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
5519101319   นางสาวสุจิต   จึงเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
5519102511   นางสาวธนวรรณ   เนตรสุวรรณ์ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
5519102513   นางสาวนุชาดา   นุชนุ่ม : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
5519102521   นายวิชชานนท์   เกษตร : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
5519102524   นายศศิพงศ์   รอดคืน : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
5519103505   นายณัฐวุฒิ   เขียวคำปวน : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
5519103511   นางสาวเบญจมาศ   สายสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
5522101013   นายประพจน์   ประสมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
5522101026   นางสาวสุภาพร   สานุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
5522101343   นายนพคุณ   บุญเป็ง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 24ชั่วโมง
5522101361   นางสาวพัสตราภรณ์   ติณราช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
5522101381   นายวริธวัฒน์   นันอุบาลี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5522101429   นางสาวไอลดา   มาแตง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 24ชั่วโมง
5522102003   นางสาวณัฐกานต์   กันทะวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5522102011   นายวันชัย   แสนสำโรง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5522103018   นางสาวจันทร์สี   ตุ้มทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
5522103024   นายอธิป   แอบจันทึก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
5609101024   นายณัฐภัทร   ธรรมขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง