โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม "ภาวะผู้นำสัมพันธ์"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม "ภาวะผู้นำสัมพันธ์" ประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักศึกษา บุคลากร มาร่วมกิจกรรม
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.18 เเละมีข้อเสนอเเนะเพิ่มเติม คือ การประชาสัมพันธ์โครงการน้อย ทำให้นักศึกษาบางคนไม่ทราบรายละเอียดโครงการเท่าที่ควร การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ นักศึกษาเสริมสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษา มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชุมชนภายนอก เเละเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.33
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้นำนักศึกษา มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษามีความเสริมสร้างให้ผู้นำนักศึกษา มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 95.33
2 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดเป็นร้อยละ 88
3 3. สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชุมชนภายนอก เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชุมชนภายนอก คิดเป็นร้อยละ 76.33
4 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาร่วมเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดเป็นร้อยละ 77
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้นำองค์กรนักศึกษามีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานให้สำเร็จ เกิดความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชุมชนภายนอก ผู้นำองค์กรนักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่รู้จักของชุมชนภายนอก
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 50000 50000 100
2. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.18 100
6. ร้อยละความสำเร็จของการทำงานแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 67.33 84.16
รวม      97.36
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 97.36
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2556  - 15/05/2556 01/03/2556  - 15/05/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ