โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 14/05/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 15/05/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ถ้าหากได้รับการฝึกฝนอบรม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาสังคมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเป็นโอกาสที่จะพัฒนาแนวความคิดการทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งเน้นด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังทำให้การจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   30000 บาท
ค่าใช้จ่าย 30000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   30000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล