โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2556
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ได้จัดขึ้นในวันที่ 14-15 พค. 2556 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรม ภายใต้นโยบายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากศิษย์เก่า ศิษย์ปจจุบัน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 156 คน และใชงบประมาณ 30000 บาท
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกาาใหม่ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในระดับมาก คิดเป็น 61.20 %
2 2.เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้เข้าใจร่วมถึงเข้าใจในการพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระดับมาก คิดเป็น 61.20 %
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาและบุคลากรรับทราบแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนสามารถจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2556
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 30000 30000 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 156 100
3. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
4. จำนวนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556
เชิงคุณภาพ แผน 3 3 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/04/2556  - 31/05/2556 01/04/2556  - 31/05/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ