ผู้เข้าร่วม
พงษ์พัฒน์ กิติเป็ง
อนันต์ ปัญญาวีร์
บัญชา ทองมี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สัญฌา พันธุ์แพง คณะบริหารธุรกิจ
กาลัญญุตา แก้วมาเมือง คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ชินพันธ์ ธนารุจ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ณภาภัช เลี้ยงประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เจษฎาพร ด้วงชนะ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผุสดี วงศ์มาศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กาญจนา ชิดทอง คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กิตติพงษ์ ทิพยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายงานฟาร์ม
ศิวริน จักรอิศราพงศ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
สานิตย์ แป้นเหลือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ณรงค์ โยธิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ศุจินธร รัตนิพนธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุวินัย เลาวิลาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการวิชาการและวิจัย
ชไมพร ตันสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริหารและธุรการ
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศศิธร ใจมุก สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
รัศมี อภิรมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ชิตพงษ์ วงศ์มาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
เจริญศรี เอี้ยงกุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและพยาบาล
สมพร แรกชำนาญ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วิทชัย สุขเพราะนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ศรีวรรณ บุญเรือง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
อำพร เวียตตัน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
โยษิตา กาญจนคงคา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ
เพ็ญ รัตตนิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5218102360   นายสุรชัย   ศรีนรจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5301102389   นายพงษ์ศิริ   ศรีธิวงศ์ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5301125401   นายอานนท์   แดงวงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 12ชั่วโมง
5303104304   นางสาวขนิษฐา   บุญน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5305101348   นางสาวปารมี   เสียงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5305104372   นายวุฒิพงษ์   จิวเดช : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5305104376   นายสกล   บุญทวีสิริพร : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5307108348   นายรณณรงค์   สุวรรณะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5401101315   นายชาญชัย   จังอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5401113327   นางสาวรุ่งนภา   สีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5401124338   นางสาวศุลีพร   สายบุญยืน : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5401124340   นายสิทธิชัย   รอดเดช : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5401125307   นางสาวคุณัญญา   ลาภเกิด : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 12ชั่วโมง
5401126328   นายอาชาครินทร์   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5401422012   นางสาวสุรีย์รัตน์   แสงโสด : พัฒนาทรัพยากรชนบท 12ชั่วโมง
5403103363   นายเอกราช   สอนอ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5403104329   นายรัฐศักดิ์   กาวิละ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5403104340   นางสาวอัจฉราพรรณ   ตุ่นคำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5403105309   นายณัฐพงษ์   โสภณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5404101314   นายจักร์พงษ์   ธิซาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5404102331   นายปวริศร์   ปินใจนำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5404102332   นายปิยณัฐ   เศษจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5404102352   นางสาวสาวิตรี   เสียงเล็ก : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5405101329   นายธวัชชัย   ทรายแก่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5405104331   นายธนาคม   พรหมมี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5405104338   นายนัฐพล   ภาคภูมิ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5406103321   นายณพ   พัชรกีรติกุล : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406103381   นางสาวศศิประภา   คงดี : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 12ชั่วโมง
5406104324   นายจิระเดช   แซ่หลิม : การเงิน 12ชั่วโมง
5409101310   นางสาวจารุวรรณ   รักษ์ธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5409101388   นายวิวัฒน์   เครือดวงคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5410101301   นางสาวกนกวลี   อุ่นนันกาศ : การประมง 12ชั่วโมง
5410101315   นางสาวชัญญา   รัตนนาวินกุล : การประมง 12ชั่วโมง
5412101400   นายวุฒิภัทร์   มาตระกูล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5412102324   นายจักรภพ   อุดมคุณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102325   นางสาวจิฑานันท์   จันน้ำท่วม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102349   นายณัฐวัตร   ไชยวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102353   นางสาวทณาวรรณ   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102415   นายวรายุทธ์   อินตารักษา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5412102432   นางสาวศิริธร   กันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5414101302   นางสาวกนิษฐา   ตุ้ยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414101336   นางสาวเบญจมาศ   ตันติชวลิต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414101365   นางสาววทัญญา   จิระเมทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414101380   นางสาวสโรชา   ปัญญาโสด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5414102328   นางสาวลลิตา   สัจวิทย์วิศาล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5414102333   นางสาวสกุลทิพย์   สายเทพ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5419102512   นางสาวนันทิตา   แก้วคำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5419102523   นางสาวศิริ   ไชยวงค์สา : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5422101301   นางสาวกรชนก   พรมอินชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5422101320   นางสาวจุฑามาศ   กันจินะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5501102353   นายณัฐพล   มณีรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5501102487   นางสาวสุวิตรี   แดนขนาน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5501113301   นางสาวกชกร   พลอินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5501122042   นายสุทธิศักดิ์   ชมสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5501122050   นายอนุชา   ทุ่งเย็น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5501124303   นายเกรียงไกร   ใจคำแปง : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5501124335   นายสุธา   เครือพิมาย : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5501126315   นางสาวธิดารัตน์   เหล่าอัน : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5501417026   ว่าที่ร้อยตรีอนุรัตน์   ไชยปิน : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 12ชั่วโมง
5503103328   นางสาวปราณี   ถาเล็ก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5503103331   นางสาวปาจรีย์   วรสุทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5504101390   นายศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5504102301   นางสาวกตัญชลี   เดชอูป : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5504108304   นางสาวจิฑาภรณ์   ปัญญาเป็ง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 12ชั่วโมง
5505101368   นางสาวพัชรินทร์   กิ่งอุโมงค์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5505104381   นางสาววราภรณ์   เรืองเวหา : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505104389   นางสาววิราฬี   ทิพย์โอสถ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204372   นายอาแหย่   - : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5506101013   นางสาวณัฎชนันท์กร   ชุมภู : การจัดการ 12ชั่วโมง
5506101314   นายจิรพงศ์   ไชยลังกา : การจัดการ 12ชั่วโมง
5506101390   นายวัชรพงษ์   นนทบุตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
5506102009   นางสาวจันจิรา   เขื่อนขัน : การตลาด 12ชั่วโมง
5506103011   นางสาวขนิษฐา   อยู่บุญ : บัญชี 12ชั่วโมง
5506103066   นางสาวรจนา   ชาติสืบพันธุ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5506103084   นายวุฒิชัย   อินต๊ะพิงค์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5506103102   นางสาวหนึ่งฤทัย   โนโชติ : บัญชี 12ชั่วโมง
5506103103   นางสาวหิรัณยา   ต๋าคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5506103428   นายอโนทัย   พลภาณุมาศ : บัญชี 12ชั่วโมง
5506105024   นางสาวธัญยธรณ์   โรจน์ปัญจสิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5506105052   นายสุรพันธ์   ทิพนี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5507101304   นายณัฐพร   สุขเทวี : การประมง 12ชั่วโมง
5507103314   นายธนาศักดิ์   ชินช่วยแรง : การจัดการ 12ชั่วโมง
5507103332   นางสาวสุพัตรา   พุทธศรี : การจัดการ 12ชั่วโมง
5507107303   นายจักรกฤษณ์   คงทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
5507107311   นายพิชญ์พงศ์   นาคสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
5507107312   นายพิษณุ   เดชอรัญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
5507108311   นายณัฐดนัย   เลิศคณาวนิชกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5507108357   นางสาวโสภิตา   พัฒมาต : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5508104314   นางสาวชวนพิศ   พิมพ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5508108327   นายพงษ์ศิริ   วงษ์วิจารณ์ : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
5508114336   นางสาวพรลัดดา   ชัยทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5509101402   นางสาวปิยะนันท์   เจเถื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5509101405   นางสาวผุสชา   ไคร้วงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5510101352   นายนพพร   แน่นอุดร : การประมง 12ชั่วโมง
5510101388   นางสาวมณิสร   ปัญญาดา : การประมง 12ชั่วโมง
5510101413   นางสาวสุกัลยา   จันทพงษ์ : การประมง 12ชั่วโมง
5510101414   นางสาวสุชาวดี   ศิริวิชัย : การประมง 12ชั่วโมง
5512101308   นางสาวกาญจิรา   ใหญ่น้ำ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5512106340   นายปฏิยุทธ   พุทธประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5514102323   นายพงษ์สิทธิ์   พวงสุข : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5518102325   นายพชรพล   โพธิ์แพง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5519101313   นางสาวพรปวีณ์   พิชัยราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5522101010   นายทศพล   แซ่ยั้ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5522101013   นายประพจน์   ประสมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522101368   นางสาวมุจรินทร์   สุขรี่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5522101394   นางสาวศิริพร   วรวิรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5522102004   นายทรงกรด   แก้วดวงดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522102019   นายเอกนันท์   กันตุ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5522103006   นายชาญณรงค์   เกษตรสุนทร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง