โครงการวันเกียรติยศนักกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 28/08/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 28/08/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมนักศึกษา เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ระบบการศึกษาไม่ว่าระบบใด เรื่องกิจกรรมนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทุกด้าน และกิจกรรมนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดูแลให้มีขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือกทำกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของแต่ละคน ทั้งนี้เนื่องจากนักการศึกษาตระหนักดีว่า การเรียนรู้ของนักศึกษานั้นมิได้เกิดขึ้นแต่ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่สิ่งอื่น ๆ ที่นักศึกษาปฏิบัตินอกชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษามีส่วนร่วมโดยเฉพาะกิจกรมนักศึกษาที่เกิดจากความคิดริเริ่ม การใช้แรงกายแรงใจของนักศึกษาเองนั้นจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน การทำกิจกรรมนักศึกษานั้น นอกจากเป็นการฝึกฝนตนเองให้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนความสามารถ ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและสมรรถภาพแก่ตัวนักศึกษา ทำให้นักศึกษารู้จักรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผล ฝึกขัดเกลา หล่อหลอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา ความคิด ค่านิยม ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมบุคลิกภาพให้นักศึกษามีความสามารถในด้านการคิดพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ ภายใต้กรอบสำนึกรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่มุ่งเพื่อประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา เชื่อมโยงสู่การฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการทำกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม ซึ่งกำหนดไว้ในปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมหรือจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำกิจกรรมนักศึกษา และการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาจึงได้จัดโครงการวันเกียรติยศกิจกรรมนักศึกษาขึ้น โดยมีการประกวดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่นำระบบวงจรคุณภาพมาบริหารจัดการโครงการให้มีคุณภาพ การประกวดนักกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น การประกวดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   220 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล