ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5218102360   นายสุรชัย   ศรีนรจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5301102306   นายโกมิน   ทองโกย : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5301102389   นายพงษ์ศิริ   ศรีธิวงศ์ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5305104372   นายวุฒิพงษ์   จิวเดช : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5309101306   นายจักรพันธ์   ประเสริฐสันติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5319101326   นายสิทธิพงษ์   แสงเก่ง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5405101360   นายพูนศักดิ์   ตั๋นทุละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 6ชั่วโมง
5414101321   นายณัฐวัฒน์   อภิลักษมีวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5414101336   นางสาวเบญจมาศ   ตันติชวลิต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5418102318   นายทวีคูณ   ธิมูล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5506105050   นายสุธิพงษ์   โมทารัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5601101381   นางสาวสุภาวิณี   กุยแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง