สถิติการประหยัดกระดาษ ระบบเอกสารราชการ : กราฟแยกตามหน่วยงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Chart.คณะ

Chart.