สถิติการประหยัดกระดาษ ระบบเอกสารราชการ : กราฟแยกตามหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

Chart.คณะ

Chart.