บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 50 53,495 26,747.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 12 10,053 5,026.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 11 14,689 7,344.50
คณะวิทยาศาสตร์ 46 229,895 114,947.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 11 16,348 8,174.00
คณะศิลปศาสตร์ 37 68,369 34,184.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 41 80,603 40,301.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 30 54,747 27,373.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 36 38,423 19,211.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 83 47,681 23,840.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2 1,408 704.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 11 8,612 4,306.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 68 140,348 70,174.00
วิทยาลัยนานาชาติ 12 17,686 8,843.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 21 10,395 5,197.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 6 9,720 4,860.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 42 17,913 8,956.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 190 767,030 383,515.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 6 11,171 5,585.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 32 70,727 35,363.50
   - กองกลาง 6 2,443 1,221.50
   - กองการเจ้าหน้าที่ 20 125,055 62,527.50
   - กองคลัง 3 16,407 8,203.50
   - กองแผนงาน 11 15,262 7,631.00
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 1,386 693.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 10 50,824 25,412.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 3 4,859 2,429.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 11 11,295 5,647.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 4,787 2,393.50
   - งานสภาพนักงาน 12 32,634 16,317.00
   - งานประชุม 41 378,493 189,246.50
   - งานอำนวยการ 5 14,230 7,115.00
   - งานอำนวยการ 1 255 127.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 3 1,049 524.50
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง 7 9,186 4,593.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 4 7,222 3,611.00
   - งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 1 72 36.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 4 4,202 2,101.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน 2 1,327 663.50
   - งานสวัสดิการ 3 4,144 2,072.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 17 181,446 90,723.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 43 1,308,465 654,232.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 23 122,000 61,000.00
สำนักหอสมุด 42 17,785 8,892.50
รวมทุกหน่วยงาน 834 3,217,111 1,608,555.50