บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 88 48,715 24,357.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 9 4,735 2,367.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 30 22,137 11,068.50
คณะวิทยาศาสตร์ 83 115,943 57,971.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 66,968 33,484.00
คณะศิลปศาสตร์ 67 88,998 44,499.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 58 142,660 71,330.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 23 29,303 14,651.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 87 66,961 33,480.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 132 124,034 62,017.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 3 2,247 1,123.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 31 12,865 6,432.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 98 232,705 116,352.50
วิทยาลัยนานาชาติ 5 2,471 1,235.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 21 11,210 5,605.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 9 5,901 2,950.50
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 736 368.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18 8,310 4,155.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 259 795,042 397,521.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 17,838 8,919.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 34 36,172 18,086.00
   - กองกลาง 1 1,275 637.50
   - กองการเจ้าหน้าที่ 30 168,351 84,175.50
   - กองคลัง 2 8,816 4,408.00
   - กองแผนงาน 13 26,856 13,428.00
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 756 378.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 13 6,943 3,471.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 12 20,446 10,223.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 24 17,153 8,576.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 14 14,291 7,145.50
   - งานสภาพนักงาน 12 33,659 16,829.50
   - งานประชุม 57 387,069 193,534.50
   - งานอำนวยการ 7 5,097 2,548.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 1,814 907.00
   - งานทะเบียนประวัติ 1 748 374.00
   - งานอำนวยการ 9 35,321 17,660.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 1 374 187.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 7 7,790 3,895.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 144 72.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน 1 1,121 560.50
   - งานสวัสดิการ 2 3,008 1,504.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 24 176,960 88,480.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 66 1,526,272 763,136.00
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 418 209.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 119,095 59,547.50
สำนักหอสมุด 47 22,153 11,076.50
รวมทุกหน่วยงาน 1,206 3,626,839 1,813,419.50