บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 16 4,146 2,073.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 4,870 2,435.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3 6,885 3,442.50
คณะวิทยาศาสตร์ 12 122,189 61,094.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 7,582 3,791.00
คณะศิลปศาสตร์ 17 21,253 10,626.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 16 15,742 7,871.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 7 28,816 14,408.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 15 15,813 7,906.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 30 15,055 7,527.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2 1,489 744.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 22 30,226 15,113.00
วิทยาลัยนานาชาติ 2 1,368 684.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 7 6,694 3,347.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 1,970 985.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 2,736 1,368.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 51 211,646 105,823.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 1,975 987.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 6 14,006 7,003.00
   - กองการเจ้าหน้าที่ 5 37,554 18,777.00
   - กองคลัง 2 13,827 6,913.50
   - กองแผนงาน 3 1,390 695.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 4 36,696 18,348.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 2 2,331 1,165.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 2 3,376 1,688.00
   - งานสภาพนักงาน 4 6,857 3,428.50
   - งานประชุม 12 81,066 40,533.00
   - งานอำนวยการ 2 5,670 2,835.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง 2 2,142 1,071.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 2 2,162 1,081.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 180 90.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน 1 494 247.00
   - งานสวัสดิการ 1 1,920 960.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4 33,506 16,753.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 15 278,665 139,332.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 6 32,233 16,116.50
สำนักหอสมุด 18 9,399 4,699.50
รวมทุกหน่วยงาน 258 852,283 426,141.50