บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 132 624,019 312,009.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 2,370 1,185.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 1,864 932.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 17 25,648 12,824.00
   - กองกลาง 6 13,105 6,552.50
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 11 31,100 15,550.00
   - กองคลัง 3 3,120 1,560.00
   - กองแผนงาน 6 7,859 3,929.50
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 850 425.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 8 6,859 3,429.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 5 49,684 24,842.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 8 10,677 5,338.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 2 5,457 2,728.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 11 47,732 23,866.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 21 342,015 171,007.50
   - งานอำนวยการ (กองกลาง) 1 3,344 1,672.00
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 3,795 1,897.50
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 2 16,298 8,149.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 4 4,334 2,167.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 6 12,932 6,466.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนานักศึกษา) 1 400 200.00
   - งานการกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 56 28.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 1 216 108.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,386 693.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 3 11,041 5,520.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 3 2,736 1,368.00
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 16,756 8,378.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 2 2,385 1,192.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 9 12,518 6,259.00
คณะบริหารธุรกิจ 17 27,663 13,831.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 10 66,454 33,227.00
คณะวิทยาศาสตร์ 29 40,195 20,097.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4 22,699 11,349.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 42 43,972 21,986.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 7 2,147 1,073.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 10 6,651 3,325.50
สำนักหอสมุด 20 7,648 3,824.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 7 4,437 2,218.50
คณะศิลปศาสตร์ 11 14,080 7,040.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 12 18,856 9,428.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 24 11,545 5,772.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 30 23,921 11,960.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 15 15,547 7,773.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 19 641,916 320,958.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4 53,920 26,960.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 243 121.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 7 7,074 3,537.00
วิทยาลัยนานาชาติ 5 3,936 1,968.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12 9,313 4,656.50
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 420 210.00
รวมทุกหน่วยงาน 431 1,659,174 829,587.00