บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 69 36,130 18,065.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 2,950 1,475.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 21 17,426 8,713.00
คณะวิทยาศาสตร์ 68 98,463 49,231.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 16 41,709 20,854.50
คณะศิลปศาสตร์ 46 60,943 30,471.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 44 126,105 63,052.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 20 24,582 12,291.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 70 63,100 31,550.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 103 95,280 47,640.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 3 2,247 1,123.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 27 11,735 5,867.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 84 204,741 102,370.50
วิทยาลัยนานาชาติ 3 1,175 587.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 12 6,555 3,277.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 8 4,881 2,440.50
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 736 368.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 5,751 2,875.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 211 653,029 326,514.50
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 10,946 5,473.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 26 26,545 13,272.50
   - กองกลาง 1 1,275 637.50
   - กองการเจ้าหน้าที่ 26 144,504 72,252.00
   - กองคลัง 1 5,516 2,758.00
   - กองแผนงาน 10 22,509 11,254.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 11 5,981 2,990.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 10 18,798 9,399.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 21 14,489 7,244.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 13 11,792 5,896.00
   - งานสภาพนักงาน 10 25,013 12,506.50
   - งานประชุม 46 317,557 158,778.50
   - งานอำนวยการ 6 4,929 2,464.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 1,814 907.00
   - งานทะเบียนประวัติ 1 748 374.00
   - งานอำนวยการ 8 31,177 15,588.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 1 374 187.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 5 7,478 3,739.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 144 72.00
   - งานสวัสดิการ 1 1,440 720.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 18 162,886 81,443.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 53 1,120,134 560,067.00
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 418 209.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 22 105,697 52,848.50
สำนักหอสมุด 36 18,562 9,281.00
รวมทุกหน่วยงาน 955 2,865,235 1,432,617.50