บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 360 1,547,797 773,898.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 2,370 1,185.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 8 10,086 5,043.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 57 75,205 37,602.50
   - กองกลาง 10 20,850 10,425.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 27 180,082 90,041.00
   - กองคลัง 8 9,334 4,667.00
   - กองแผนงาน 22 32,051 16,025.50
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 850 425.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 16 13,103 6,551.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 18 102,341 51,170.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 15 22,762 11,381.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 14,661 7,330.50
   - ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 0.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 26 74,836 37,418.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 59 654,496 327,248.00
   - งานอำนวยการ (กองกลาง) 3 7,020 3,510.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 181,584 90,792.00
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 14,408 7,204.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 348 174.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 9 41,431 20,715.50
   - งานบริหารพัสดุ (กองคลัง) 1 1,496 748.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 15 14,216 7,108.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 11 17,961 8,980.50
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนานักศึกษา) 2 1,030 515.00
   - งานการกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา) 3 294 147.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 4 7,498 3,749.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,386 693.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 5 11,901 5,950.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 8 8,280 4,140.00
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 4 22,261 11,130.50
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 4 3,656 1,828.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 27,510 13,755.00
คณะบริหารธุรกิจ 61 60,143 30,071.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 174,979 87,489.50
คณะวิทยาศาสตร์ 77 139,002 69,501.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 13 43,695 21,847.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 115 160,999 80,499.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 19 13,570 6,785.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 26 19,296 9,648.00
สำนักหอสมุด 42 17,900 8,950.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 38 18,643 9,321.50
คณะศิลปศาสตร์ 51 102,773 51,386.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 47 81,553 40,776.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 64 48,396 24,198.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 92 82,814 41,407.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 50 49,649 24,824.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 49 1,413,153 706,576.50
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 1,278 639.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 23 384,996 192,498.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8 7,127 3,563.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 27 21,316 10,658.00
วิทยาลัยนานาชาติ 16 15,183 7,591.50
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 43 34,714 17,357.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 10 1,945 972.50
รวมทุกหน่วยงาน 1,290 4,468,431 2,234,215.50