บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 83 69,266 34,633.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 16 5,696 2,848.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 16 12,261 6,130.50
คณะวิทยาศาสตร์ 43 53,086 26,543.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 14 26,586 13,293.00
คณะศิลปศาสตร์ 76 128,074 64,037.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 73 134,249 67,124.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 28 39,227 19,613.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 35 12,337 6,168.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 98 51,416 25,708.00
บัณฑิตวิทยาลัย 7 3,048 1,524.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 7,248 3,624.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 28 9,737 4,868.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 80 151,889 75,944.50
วิทยาลัยนานาชาติ 2 1,633 816.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 13 8,033 4,016.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 7 5,994 2,997.00
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 567 283.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 204 847,156 423,578.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 112,268 56,134.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 3 3,960 1,980.00
   - กองกลาง 1 5,925 2,962.50
   - กองการเจ้าหน้าที่ 37 185,374 92,687.00
   - กองคลัง 2 4,009 2,004.50
   - กองแผนงาน 1 1,241 620.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 1 616 308.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 8 12,737 6,368.50
   - กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 6 5,859 2,929.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 14 4,095 2,047.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 9 12,987 6,493.50
   - ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2 1,395 697.50
   - งานสภาพนักงาน 14 23,143 11,571.50
   - งานประชุม 52 428,906 214,453.00
   - งานบริหารธุรการและเลขานุการ 6 3,855 1,927.50
   - งานบริหารและธุรการ 2 1,015 507.50
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง 3 1,702 851.00
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 7,102 3,551.00
   - งานทะเบียนประวัติ 3 9,369 4,684.50
   - งานบริหารเอกสารและบริการ 7 15,112 7,556.00
   - งานบริหารและธุรการ 1 30 15.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 2 2,571 1,285.50
   - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต 2 728 364.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 5 2,632 1,316.00
   - งานสวัสดิการ 1 525 262.50
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 8 112,899 56,449.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 28 568,274 284,137.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 33 299,239 149,619.50
สำนักหอสมุด 57 22,194 11,097.00
รวมทุกหน่วยงาน 956 2,570,109 1,285,054.50