บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 143 508,085 254,042.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 3,055 1,527.50
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 10,694 5,347.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 18 29,888 14,944.00
   - กองกลาง 13 61,667 30,833.50
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 9 52,983 26,491.50
   - กองคลัง 3 1,965 982.50
   - กองแผนงาน 10 12,054 6,027.00
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 2,262 1,131.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 4 3,091 1,545.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 7 11,913 5,956.50
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 32 16.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 8 10,555 5,277.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 1 21,942 10,971.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 9 34,912 17,456.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 19 199,465 99,732.50
   - งานอำนวยการ (กองกลาง) 2 5,436 2,718.00
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 3,022 1,511.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 3 4,452 2,226.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 3 14,720 7,360.00
   - งานบริหารพัสดุ (กองคลัง) 2 1,122 561.00
   - งานอำนวยการ (กองแผนงาน) 1 0.00
   - งานวิจัยสถาบัน (กองแผนงาน) 3 297 148.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 7 12,193 6,096.50
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 1 3,066 1,533.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 228 114.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 1 615 307.50
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,674 837.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 4,094 2,047.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 3 688 344.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 23 30,816 15,408.00
คณะบริหารธุรกิจ 33 28,008 14,004.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 7 74,340 37,170.00
คณะวิทยาศาสตร์ 27 57,031 28,515.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 6 10,004 5,002.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 41 70,787 35,393.50
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 29 42,373 21,186.50
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 3,105 1,552.50
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 1 2,561 1,280.50
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 2 5,200 2,600.00
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 3 1,730 865.00
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 5 15,818 7,909.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 19 30,900 15,450.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 16 27,608 13,804.00
สำนักหอสมุด 16 5,866 2,933.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 15 8,939 4,469.50
คณะศิลปศาสตร์ 23 20,337 10,168.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 21 21,802 10,901.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 31 9,909 4,954.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 27 19,059 9,529.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 21 27,436 13,718.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 475,204 237,602.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 66 33.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 66,214 33,107.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 300 150.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 9 5,636 2,818.00
วิทยาลัยนานาชาติ 4 11,673 5,836.50
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19 19,314 9,657.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 2,244 1,122.00
รวมทุกหน่วยงาน 528 1,531,578 765,789.00