บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 6 3,139 1,569.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 9,329 4,664.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2 347 173.50
คณะวิทยาศาสตร์ 12 48,099 24,049.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 7,973 3,986.50
คณะศิลปศาสตร์ 5 7,070 3,535.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 6 9,050 4,525.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 8 8,916 4,458.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5,316 2,658.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 14 5,458 2,729.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2 1,025 512.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6 17,042 8,521.00
วิทยาลัยนานาชาติ 1 2,250 1,125.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2 1,034 517.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 2,138 1,069.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 3,739 1,869.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 253,506 126,753.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 4 6,875 3,437.50
   - กองกลาง 2 18,526 9,263.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3 11,261 5,630.50
   - กองแผนงาน 3 2,553 1,276.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 3 32,183 16,091.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 2 1,152 576.00
   - งานสภาพนักงาน 2 3,045 1,522.50
   - งานประชุม 4 157,655 78,827.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1,920 960.00
   - งานอำนวยการ 2 6,290 3,145.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 1 1,422 711.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง 1 9,757 4,878.50
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 867 433.50
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 89,320 44,660.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 6 223,714 111,857.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 14,976 7,488.00
สำนักหอสมุด 4 2,930 1,465.00
รวมทุกหน่วยงาน 120 716,371 358,185.50