บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 33 17,328 8,664.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 9 6,899 3,449.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 5 7,713 3,856.50
คณะวิทยาศาสตร์ 31 181,565 90,782.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 6 11,904 5,952.00
คณะศิลปศาสตร์ 26 43,826 21,913.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 27 28,382 14,191.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 17 36,713 18,356.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 27 23,866 11,933.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 58 32,623 16,311.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 832 416.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 7 5,622 2,811.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 38 62,432 31,216.00
วิทยาลัยนานาชาติ 4 5,567 2,783.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 10 7,523 3,761.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3 2,730 1,365.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 5,813 2,906.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 112 474,550 237,275.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 4,598 2,299.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 13 30,340 15,170.00
   - กองกลาง 3 1,584 792.00
   - กองการเจ้าหน้าที่ 12 59,897 29,948.50
   - กองคลัง 3 16,407 8,203.50
   - กองแผนงาน 5 3,819 1,909.50
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 1,386 693.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 6 41,598 20,799.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 2,652 1,326.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 7 8,253 4,126.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 4,787 2,393.50
   - งานสภาพนักงาน 7 19,433 9,716.50
   - งานประชุม 25 252,609 126,304.50
   - งานอำนวยการ 3 8,062 4,031.00
   - งานอำนวยการ 1 255 127.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 1 312 156.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง 6 8,570 4,285.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 3 4,416 2,208.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 3 934 467.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน 1 494 247.00
   - งานสวัสดิการ 3 4,144 2,072.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 10 108,425 54,212.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 25 795,895 397,947.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 11 83,496 41,748.00
สำนักหอสมุด 28 13,258 6,629.00
รวมทุกหน่วยงาน 505 1,956,962 978,481.00