บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 364 1,616,685 808,342.50
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 7,273 3,636.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 63 107,570 53,785.00
   - กองกลาง 8 45,748 22,874.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 25 105,013 52,506.50
   - กองคลัง 9 18,390 9,195.00
   - กองแผนงาน 11 10,664 5,332.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 14 4,761 2,380.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 20 85,844 42,922.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 14 19,890 9,945.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 7 20,110 10,055.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 33 57,531 28,765.50
   - งานประสานงาน (กองกลาง) 1 190 95.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 51 874,036 437,018.00
   - งานอำนวยการ (กองกลาง) 2 5,533 2,766.50
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 76,155 38,077.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 19,138 9,569.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 3 4,388 2,194.00
   - ฝ่ายกฎหมาย 1 1,260 630.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 13 51,664 25,832.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 12 15,916 7,958.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 16 39,136 19,568.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนานักศึกษา) 2 520 260.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 4,067 2,033.50
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 6 10,597 5,298.50
   - งานอำนวยการ (กองตรวจสอบภายใน) 1 4 2.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,479 739.50
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 4 5,170 2,585.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 9 9,305 4,652.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 5,862 2,931.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 8 9,471 4,735.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 36,758 18,379.00
คณะบริหารธุรกิจ 77 88,233 44,116.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 38 158,767 79,383.50
คณะวิทยาศาสตร์ 87 183,471 91,735.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 18 38,203 19,101.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 110 199,033 99,516.50
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 86 114,526 57,263.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 2 436 218.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 1 60 30.00
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 1 129 64.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 20 83,882 41,941.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 19 14,210 7,105.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 31 19,148 9,574.00
สำนักหอสมุด 49 31,932 15,966.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 30 13,624 6,812.00
คณะศิลปศาสตร์ 78 110,851 55,425.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 67 90,706 45,353.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 59 35,530 17,765.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 110 72,940 36,470.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 54 61,916 30,958.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 62 2,738,156 1,369,078.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 7 2,410 1,205.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 162 81.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 39 616,367 308,183.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 399 199.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 24 39,428 19,714.00
วิทยาลัยนานาชาติ 15 20,322 10,161.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 66 46,244 23,122.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 496 248.00
รวมทุกหน่วยงาน 1,439 6,235,991 3,117,995.50