บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 193 923,648 461,824.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 7 2,439 1,219.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 36 60,581 30,290.50
   - กองกลาง 5 37,362 18,681.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12 30,707 15,353.50
   - กองคลัง 3 7,416 3,708.00
   - กองแผนงาน 6 5,534 2,767.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 4 1,494 747.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 12 66,619 33,309.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 7 8,713 4,356.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 3 6,938 3,469.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 21 43,384 21,692.00
   - งานประสานงาน (กองกลาง) 1 190 95.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 25 558,840 279,420.00
   - งานอำนวยการ (กองกลาง) 2 5,533 2,766.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 11,148 5,574.00
   - ฝ่ายกฎหมาย 1 1,260 630.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 7 21,238 10,619.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 5 3,442 1,721.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 8 23,052 11,526.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนานักศึกษา) 2 520 260.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 4,067 2,033.50
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 1 5,355 2,677.50
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 867 433.50
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 3 1,110 555.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 6 5,302 2,651.00
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 5,862 2,931.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 6 4,675 2,337.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 31,692 15,846.00
คณะบริหารธุรกิจ 38 56,138 28,069.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 18 77,798 38,899.00
คณะวิทยาศาสตร์ 46 98,754 49,377.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 10 23,053 11,526.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 61 107,796 53,898.00
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 48 61,429 30,714.50
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 1 324 162.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 1 60 30.00
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 1 129 64.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 10 45,854 22,927.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 10 6,723 3,361.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 14 14,866 7,433.00
สำนักหอสมุด 21 12,295 6,147.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 18 9,747 4,873.50
คณะศิลปศาสตร์ 37 64,713 32,356.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 38 51,496 25,748.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 31 26,070 13,035.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 64 39,271 19,635.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 31 24,231 12,115.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 37 2,239,804 1,119,902.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2 1,879 939.50
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 162 81.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 17 482,465 241,232.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 399 199.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 9 16,424 8,212.00
วิทยาลัยนานาชาติ 10 11,745 5,872.50
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 34 20,789 10,394.50
รวมทุกหน่วยงาน 761 4,341,958 2,170,979.00