บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะบริหารธุรกิจ 52 26,106 13,053.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 5 1,029 514.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 9 6,166 3,083.00
คณะวิทยาศาสตร์ 45 61,291 30,645.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 11 19,637 9,818.50
คณะศิลปศาสตร์ 37 46,572 23,286.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 31 68,287 34,143.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 14 17,018 8,509.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 50 50,339 25,169.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 76 67,389 33,694.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 711 355.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 22 8,762 4,381.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 65 140,298 70,149.00
วิทยาลัยนานาชาติ 2 311 155.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8 5,091 2,545.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 6 3,931 1,965.50
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 624 312.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 160 474,548 237,274.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 9 9,566 4,783.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 20 16,062 8,031.00
   - กองกลาง 1 1,275 637.50
   - กองการเจ้าหน้าที่ 20 86,637 43,318.50
   - กองคลัง 1 5,516 2,758.00
   - กองแผนงาน 6 8,686 4,343.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 9 5,161 2,580.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 9 15,958 7,979.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 12 10,767 5,383.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 12 9,542 4,771.00
   - งานสภาพนักงาน 8 23,129 11,564.50
   - งานประชุม 34 250,388 125,194.00
   - งานอำนวยการ 4 1,930 965.00
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 1,814 907.00
   - งานอำนวยการ 6 21,717 10,858.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 1 374 187.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 4 5,882 2,941.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 144 72.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 12 104,240 52,120.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 36 919,725 459,862.50
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 418 209.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 15 78,416 39,208.00
สำนักหอสมุด 27 16,844 8,422.00
รวมทุกหน่วยงาน 687 2,117,753 1,058,876.50