สถิติการประหยัดกระดาษ ระบบเอกสารราชการ : กราฟแยกตามเวลา

แยกตามปี

Chart.
แยกตามเดือน

Chart.