นาย วารินทร์ ขินแก้ว
Mr. Warin Khinkaew
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. ปริญญาตรี : ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. บันทึกข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. กีฬา
2. การเดินทางและการท่องเที่ยว

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล