งานทะเบียนประวัติ
1. น.ส.ภัคจิรา วิจิตร 106 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวิตรี ใคร้มา 439 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายวารินทร์ ขินแก้ว 511 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ละออศิริ พรหมศร 583 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย