นาย วิสูตร แดงบุตร
Mr. Wisut Daengbuth
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การก่อสร้าง)
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) : มัธยมศึกษา (ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
สถาบันการศึกษา : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันป่าตอง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล