สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1. นายธวัชชัย มานิตย์ ข315 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล 566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอำนาจ ชิดทอง 368 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.โสภา หาญยุทธ 888 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ล176 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายวิสูตร แดงบุตร 256 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
6. นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ 257 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นายสุรพล บุญยืน 354 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ 569 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว 570 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน 567 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี 889 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 1159 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล 659 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายณัฐภัทร ดาวสุข 1151 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย