นาย ธวัชชัย มานิตย์
Mr. Thawatchai Manit
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มช.-64-001.5 : แผนงานด้านการพัฒนาเมือง/การออกแบบชุมชนเมือง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. 2562 : สผ.-63-001 : ผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

3. 2562 : อพ.สธ.-63-002 : การศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่น ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ เพื่อการนำไปใช้ในงานภูมิทัศน์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2562 : วช.-62-008 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานรากทรัพยากรของชุมชนบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล