นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
Mr. Teppitag Boonta
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : NTU.-64.001 : Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (Nanyang Technological Technological University)

2. 2563 : กฟผ.-64-001 : ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

3. 2561 : มจ.1-62-01-011 : การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : มจ.1-62-01-011.2 : ผลของอาหารผสมสารสกัดกระเทียมต่อการเหนี่ยวนำให้เป็นเพศผู้ การ เจริญเติบโต และต้นทุนการผลิตของปลานิล เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2561 : สกสว.-62-006 : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.))

6. 2561 : สกสว.-62-006 : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.))

7. 2561 : สกสว.-62-006 : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล