สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. นางจรรยา ภูคำวงศ์ 412 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจรรยา ภูคำวงศ์ 412 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.จิราพร มอญเลิศ 512 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 514 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ แสนแก้ว 076 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 564 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อรพรรณ พรหมใจ 565 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว 513 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว 887 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย ข495 นักวิชาการประมง ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวินัย การะเกตุ ล086 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายดุสิต ดวงบาล 077 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ 078 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายประจันทร์ วงค์แสง 079 ผู้ปฏิบัติงานประมง . พนักงานส่วนงาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 362 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 002 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายเทพพิทักษ์ บุญทา 058 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ 1107 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 611 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายประเสริฐ ประสงค์ผล 612 นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายเกษม สมบัติ 986 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย