น.ส. สรัญญา โชติรัตน์
Miss Saranya Chotirat
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพัฒนาสังคม)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-008 : การสกัดหลักคำสอนเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2563 : มจ.1-64-008 : การสกัดหลักคำสอนเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2563 : มจ.2-64-029 : การสังเคราะห์ด้านสาระงานวิจัยที่ได้สนับสนุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

4. 2561 : มจ.1-61-135 : รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรา

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 นครน่าน : นคร

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 13 โมกวิชาการ'64 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์   ฉบับที่ : ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล