สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี ข604 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ 046 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอุเทน นะภิใจ 1081 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง 1162 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางศิรภัสสร กันถาด 237 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายยุทธการ ปานคล้ำ 240 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายอดิสรณ์ สมบัติโต 241 วิศวกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์ 335 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายจตุพล มูลเมือง 533 นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว 699 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นางอัญชลี ปินตาวงค์ 143 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
11. น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ 144 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
12. นายทนง จ๋าวรรณกาศ 145 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
13. นายปรีชา วาระยา 146 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
14. นายวัชรินทร์ วงค์เมือง 147 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
15. นายมรรยาท กาศวิราช 148 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
16. นายทศพล กันยากิจ 149 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
17. นายอัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์ 151 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
18. นายวัลลภ อัฐวงศ์ 152 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
19. นายสมเชิด กั๋นไก้ 153 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
20. นายวัชระ กาศสกุล 154 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
21. นายสิงหา เถระ 155 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
22. นายรัฐภูมิ กาศสกุล 185 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
23. นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ 262 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
24. นายเอกลักษณ์ เสาทิ 263 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
25. นายสมโภช มาหน้อย 264 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นางปรียฉัตร บุนนาค 467 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา 302 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ 466 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 834 หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ดุลฤดี เสาทิ - ผู้ปฏิบัติงานนโยบาย และแผน . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. นางแพรวพรรณ ใจกาศ 156 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
4. น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ 157 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานส่วนงาน
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ 051 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ 290 นักวิจัย ชำนาญการ ข้าราชการ
3. นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 1158 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ 133 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ดร.ศตพล กัลยา 050 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายศักดา ปินตาวงค์ 049 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายสมศักดิ์ กันถาด 052 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางเหมสุดา แก้วกอง 1080 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ 1109 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง 131 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายวงศ์วริศ วงศ์นาค 132 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายธนากร แนวพิชิต 160 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง 236 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นางสุธิดา นะภิใจ 238 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. นายภิญโญ ผลงาม 266 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. นายเปรมชัย สุทธคุณ 323 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ 329 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. นายอนุกูล จันทร์แก้ว 332 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. น.ส.ฉลวย จันศรี 334 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ 338 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู 339 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม 340 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. นายสุทิน สามาทอง 352 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
21. นางวิจิตรา กระต่ายทอง 458 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
22. นางวาสนา วรรณคำ 534 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
23. นางบุษบง เสนรังษี 618 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
24. ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง 708 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
25. นายภาคภูมิ บุญมาภิ 736 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
26. นางสุรัลชนา มะโนเนือง 969 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
27. นายวรากร พลเสน 971 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
28. นายบัญชา เชาว์แล่น 158 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
29. น.ส.บังอร ปินนะ 186 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
30. นายวราวุธ อัฐวงศ์ 265 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
31. นายถวิล ยานะวิน 266 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล . พนักงานส่วนงาน