ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
Acting Sub Lt. Peerasan Krataythong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มวยไทยศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชไร่)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. มวยไทยศึกษา
2. การฝึกสอนกีฬา
3. การเป็นผู้นำทางด้านการกีฬา
4. ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาอื่น ๆ
5. การฝึกและการจัดการกีฬา
6. การดูแลสนามกีฬา
7. กีฬา
8. พัฒนาสุขภาพและกีฬา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ความมั่นคงแห่งชาติ
2. การฝึกกองทัพ
3. การทหารและการป้องกัน
4. การนวด (ทางการแพทย์)
5. การพยาบาลขั้นพื้นฐาน

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล