รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
Assoc. Prof. Dr. Aphinun Suvarnaraksha
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctorat (D ECOLOGIE, BIODIVESITE ET EVOLUTION)
สถาบันการศึกษา : Paul Sabateir University

2. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-วิทยาศาสตร์การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สถาบันการศึกษา : Integrated Fish Farming Institute, Wuxi, Jiangsu province, China

5. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : ทป.2563.001 : Skeletal and muscular pelvic morphology of hillstream loaches (Cypriniformes: Balitoridae)
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (-)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Raffles Bulletin of Zoology   ฉบับที่ : 68

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Morphology   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : The 11th International Conference on Science, Tech

สื่อสิ่งพิมพ์ : Methods in Ecology and Evolution   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : Application of fish-based index of biotic integrity to assessment of aquatic resource of Mae Ngad Somboonchon Reservoir, Thailand [0.8]
ชื่อผลงาน : การประยุกต์การใช้ปลาเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำปิง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 3

2. 2564 : Modified fish-based index to assess biological integrity for evaluation of running water in Northern Thailand [0.8]
ชื่อผลงาน : การประยุกต์การใช้ปลาเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำปิง
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 6

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล