อาจารย์ ดร. กันตพร ช่วงชิด
Dr. Kantaporn Chuangchid
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลกระทบจากพลังงานไฟฟ้าถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ออัตราการตายและเศรษฐกิจในอาเซียน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : คุณภาพโดยเปรียบเทียบของรัฐบาลส่งผลอย่างไรต่อการลงทุนโดยตรง จากต่างประเทศในประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ต่ออัตราดอกเบี้ยในกลุ่มประเทศอาเซียน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นอย่างสูงของเงินสา รองระหว่างประเทศในประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของ ประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าหลัก [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2564 : ผลกระทบของสุขภาพในมิติของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2564 : ผลกระทบของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทุนต่อการเจริญเติบโตของ ผลิตภาพการผลิตรวม กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคอาเซียน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2564 : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในประเทศในกลุ่มประเทศ OECD: แบบจาลอง DEA สองขั้นตอน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2564 : ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวมของตัวแทนไปรษณีย์สากลในแต่ละประเทศ [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับมูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และ ส่วนประกอบจากไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจากไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2563 : ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปฮ่องกง [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจและมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปฮ่องกง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

12. 2562 : แบบจําลองค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย:ประยุกต์ใช้วิธีกํารประเมิณค่าเอนโทรปีสูงสุดสำหรับข้อมูลพาแนล [0.8]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ : 2

13. 2562 : ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศ [0.2]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล