ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์
Asst. Prof. Dr. Nirote Sinnarong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Applied Economics)
สถาบันการศึกษา : National Chung Hsing University

2. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สป.อว.-64-003 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกันภัยตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม)

2. 2562 : EC-2562-01 : ความพึงพอใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ที่จบจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

3. 2562 : EC-2562-05 : ผลกระทบและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศและการออกแบบการประกันตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2563

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ   ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : ที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

6. 2563 : - [1]
สื่อสิ่งพิมพ์ : Test Engineering and Management   ฉบับที่ : Volume 83 March-April 2020

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : International Conference on Global Business, Economics, Finance & Social Sciences (ICGBEFSS-20)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   ฉบับที่ : 12(3) (July – September 2019

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ฉบับที่ : ปีที่10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ทรัพยากรที่เอื้อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน จังหวัดเชียงใหม่ [0.8]
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบจำลองการแบ่งปันข้อมูลภายในสายโซ่อุปทานข้าวโพดหวานเพื่อใช้บนระบบบล็อกเชน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต ฉบับที่ : 4

2. 2565 : การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2565 : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร (TQEM) ที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืน (CSP) ของอุตสาหกรรมผลิตในประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : การบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรกับผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ฉบับที่ : 1

4. 2565 : ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนมในประเทศไทย [0.8]
ชื่อผลงาน : แนวปฏิบัติในการทำปศุสัตว์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับฟาร์มโคนมในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ : 2

5. 2565 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรลำไยในจังหวัดลำพูนโดยวิธีการ AHP [0.6]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ : 1

6. 2564 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไท [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตยางพาราในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับที่ : 3

7. 2564 : ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2564 : The Potential Impacts of Climate and Non-climate Variables on Total Gross Domestic Product in the ASEAN Region Evidence from an Econometrics Panel Data Model [0.4]
ชื่อผลงาน : The potential impacts of climate change on economic development in the ASEAN region
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2564 : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตยางพาราในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่าง ของประเทศไทย [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตยางพาราในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับที่ : 2

10. 2563 : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย [0.8]
ชื่อผลงาน : การเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวในภาคกลาง ประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ฉบับที่ : 2

11. 2563 : นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของประเทศไทยและต่างประเทศ [0.8]
ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ : 3

12. 2563 : ปัจจัยที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวและการเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศในพื้นที่รับนํ้ำภาคกลาง ประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : การเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวในภาคกลาง ประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ฉบับที่ : 2

13. 2563 : ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว [0.6]
ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ : 1

14. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทำประกันภัยตามดัชนีอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดเชียงราย [0.6]
ชื่อผลงาน : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวเพื่อออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศในเขตภาคเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ ฉบับที่ : 1

15. 2563 : Relationship between Climate Change and Road Accidents [1]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุบัติเหตุทางถนน
สื่อสิ่งพิมพ์ : Test Engineering and Management ฉบับที่ : 1

16. 2563 : บทบาทของเงินบาทที่มีต่อการค้าชายแดนไทย-ลาว [0.2]
ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

17. 2563 : การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์ไทยไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา [0.2]
ชื่อผลงาน : การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์จากประเทศไทยไปประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

18. 2562 : ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวเพื่อออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศในเขตภาคเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ : 2

19. 2562 : ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

20. 2562 : ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

21. 2562 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรของประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภารการเกษตรของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล