อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
Dr. Sukree Yoosuk
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Animal Science)
สถาบันการศึกษา : National Chung Hsing University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-สัตวบาล)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชมุวชิาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 “นวัตกร

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 2 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล