ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ
Asst. Prof. Dr. Snit Sitti
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-015 : Asset Management System on Somsri.io
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-028 : Student Behavior Report Management System on Somsri.IO
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2561 : มจ.2-62-089 : โครงการฐานข้อมูลพืชและสมุนไพรสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศป่าบ้านโปง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

4. 2561 : มจ.2-62-090 : โครงการคิวอาร์โค้ดสำหรับข้อมูลพืชและสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศป่าบ้านโปง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ   ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : การศึกษาการบริหารจัดการสินเชื่อและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์บนกลุ่มเมฆ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล