อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
Mr. Non Pinngern
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-014 : วิธีการสร้างเรื่องราวในการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกาดสดเดลิเวอรี่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (รายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : มจ.2-64-023 : การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับงานฝากและถอนของกองทุนหมู่บ้านพระธาตุเจดีย์เพื่อรองรับการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

3. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ -64-002 : ครัวอินทรีย์ห้วยทราย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4. 2563 : อวน.-ภาคเหนือ-64-001 : ระบบควบคุมไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)

5. 2563 : มจ.1-63-02-001.4 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

6. 2562 : มจ.2-63-052 : การเปรียบเทียบผลการใช้งานต้นแบบระบบสารสนเทศทางการเงินและการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านพระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 13 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

7. 2562 : อวน.-63-007 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยการจัดการฟาร์มสมัยใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลัดเทอเรส สวนดอก)

8. 2562 : 0.2-63.19 : ระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันมือถือ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2561 : มจ.1-62-01-019 : รูปแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 : มจ.1-62-01-019.1 : รูปแบบการพัฒนาระบบแปลงเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการทำเกษตรของผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

11. 2561 : มจ.2-62-062 : การพัฒนาหน่วยควบคุมไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต้นทุนต่ำ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)

12. 2561 : 0.2-62.7 : การออกแบบและพัฒนาระบบอบรมและทำข้อสอบออนไลน์ บริษัทเอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต   ฉบับที่ : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธั

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล