มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์วิจัยพลังงาน
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์วิจัยพลังงานมีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 1  คน
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (1)