ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 554
ชื่อสมาชิก : นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nongluck@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/8/2554 13:51:10
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/8/2554 13:51:10


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
คาถาพ้นทุกข์ “โยนิโสมนสิการ ยอม หยุด เย็น นิ่งในไม่โต้ตอบ”