ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 275
ชื่อสมาชิก : ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : siri.p@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2554 17:11:04
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2554 17:11:04


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ PACCON 2019